OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Realizacja kompleksu zabudowy mieszkaniowej (30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych) w miejscowości Nowy Dwór"


                                                     Dąbrowa Chełmińska, 28.09.2023 r.
RGP.6220.3.9.2023.KO
 
 
OBWIESZCZENIE
 o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Na podstawie art. 49, art. 123, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 4, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094, z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zawiadamia strony postępowania o wydanym w dniu  28 września 2023 r.  postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Realizacja kompleksu zabudowy mieszkaniowej (30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych) na działkach o nr ewid. 287/7, 287/8, 287/9, 287/10, położonych w miejscowości Nowy Dwór, obręb: 0011, Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska” w ramach wszczętego postępowania  o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku z dnia 27.07.2023 r.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, biuro nr 13, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00, piątek 7:30 -14:00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/ w zakładce Środowisko – Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 i tablicy ogłoszeń Sołectwa Nowy Dwór.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Kontakt w sprawie: Katarzyna Ostrowska, nr tel. 52 38 16 005 wewn. 55.

                                         /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (28 września 2023)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (28 września 2023, 15:06:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68