Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - Organizacja rajdu rowerowego

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz rozdz. XII załącznika do uchwały nr LV.495.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 pn. „Organizacja rajdu rowerowego”

1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

2. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:

a/ nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

b/ nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

c/ korzystają z pełni praw publicznych;

3. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 10 października 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21.

Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 
Kandydat zobowiązany jest do zapoznania się klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dostępną na stronie internetowej:www.bip.dabrowachelminska.lo.pl 
formularz zgłoszeniowy (449kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (19 września 2023)
Opublikował: Sławomir Zieliński (19 września 2023, 12:55:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65