Konkurs na realizację zadania „Organizacja rajdu rowerowego”

Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i Uchwały nr LV.495.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ogłasza 
otwarty konkurs na realizację zadanie publicznego 
pn. „Organizacja rajdu rowerowego”

I. RODZAJ ZADANIA: „Organizacja rajdu rowerowego”
W ramach konkursu zrealizowane zostanie zadanie publiczne , którego celem jest  wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz promocja turystyki rowerowej.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA w 2023 roku:
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania wynosi łącznie: 5.000,00 zł

III. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:
Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje po odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innych właściwych przepisów. Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA: 
 - zadanie winno być wykonane w 2023 roku,
-zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z umową zawartą ze zwycięzcą konkursu, w zakresie opisanym w ofercie.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać pocztą na adres:
URZĄD GMINY w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

lub składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – „ORGANIZACJA RAJDU ROWEROWEGO” w terminie do 10 października 2023 roku (decyduje data wpływu). 

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057). 
Druki ofert można pobrać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (pokój nr 22) lub na stronie www.bip.dabrowachelminska.lo.pl

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie www.bip.dabrowachelminska.lo.pl. 
Osoba uprawniona do udzielania informacji Pani Beata Zielińska – Gołembiewska, Inspektor,
 tel. (52) 3816-056 w. 53

VI. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
- dane na temat organizacji,
- tytuł zadania publicznego,
- termin realizacji zadania publicznego,
- syntetyczny opis zadania,
- plan i harmonogram działań, opis zakładanych rezultatów zadania publicznego,
- opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego,
- dodatkowe  informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego, jeśli rodzaj  zadania umożliwia ich określenie,
- charakterystyka oferenta,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego i źródła finansowania, 
- zestawienie kosztów realizacji zadania, 
- źródła finansowania kosztów realizacji zadania.

VII. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:
1.Złożone oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przeprowadzonej przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy, która przedstawi Wójtowi Gminy opinię o złożonych ofertach.
2. Dokonując oceny formalnej ofert komisja konkursowa sprawdza czy oferta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu.
3. Dokonując oceny merytorycznej ofert komisja konkursowa:
a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadania publiczne;
d) uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach konkursu zostanie niezwłocznie ogłoszona na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

VIII. ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU:  W 2022 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania wynosiła: 5.000,00 zł. Konkurs został unieważniony z uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Szczególne i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą a oferentem.
Na Oferencie spoczywa obowiązek uzyskania niezbędnych zezwoleń, ubezpieczeń i uprawnień koniecznych do realizacji zadania.
Rezultaty powinny być mierzalne i weryfikowalne. Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może przekroczyć 99 %.
W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką oferent wnioskował, złożona oferta jest wiążąca bez możliwości zmniejszenia wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, wysokości finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego. W przypadku przyznania dotacji w pełnej wysokości oferent może jedynie zaktualizować harmonogram realizacji zadania publicznego w zakresie dat realizacji poszczególnych działań.
W przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej, oferent powinien utrzymać procent finansowego wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej dotacji, określony w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej, wnioskodawca zobowiązany jest do określenia, czy zmniejsza zakres rzeczowy realizacji zadania oraz do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu projektu, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy.
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dostępną na stronie internetowej:www.bip.dabrowachelminska.lo.pl

Wzór oferty - kliknij, aby pobrać (612kB) pdf
Wzór sprawozdania - plik do pobrania (685kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (19 września 2023)
Opublikował: Sławomir Zieliński (19 września 2023, 12:42:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67