ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy: „Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 126/3 obręb Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska”

                                                  Dąbrowa Chełmińska, 01.06.2023 r.
 
RGP.6220.1.15.2023.KO 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 
Na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska uprzejmie zawiadamia, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 126/3 obręb Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska” przedłuża się do dnia 14 lipca 2023 r. z uwagi na uzgodnienie sporządzonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia przez organ opiniujący.

Stronom stosownie do art. 36 i 37 KPA przysługuje możliwość wniesienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ponaglenie na bezczynność bądź przewlekłość prowadzonego postępowania.

Sprawę prowadzi: Katarzyna Ostrowska, tel. 52 38 16 005 wewn. 55, e-mail: srodowisko@dabrowachelminska.lo.pl.
 
                                                  /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (1 czerwca 2023)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (2 czerwca 2023, 11:44:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55