OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia odwieszającego postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 126/3 obręb Bolumin".


                                                Dąbrowa Chełmińska, 01.06.2023 r.
RGP.6220.1.12.2023.KO   
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wydaniu postanowienia odwieszającego postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Na podstawie art. 49, art. 123, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zawiadamia strony postępowania o wydanym w dniu  01.06.2023 r.  postanowieniu odwieszającym postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 126/3 obręb Bolumin, gmina Dąbrowa Chełmińska” w ramach wszczętego postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku z dnia 23.12.2022 r. wraz z uzupełnionym dnia 17.05.2023 r. raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, biuro nr 13, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00, piątek 7:30 -14:00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/ w zakładce Środowisko – Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 i tablicy ogłoszeń Sołectwa Bolumin.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Kontakt w sprawie: Katarzyna Ostrowska, nr tel. 52 38 16 005 wewn. 55.
 

                                       /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/ 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (1 czerwca 2023)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (2 czerwca 2023, 11:39:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55