Postanowienie - sprostowanie omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 050504C w miejscowości Czarże i Borki”


RGP.6220.3.12.2022/2023.KO                                      Dąbrowa Chełmińska, 12.05.2023 r.
 
 
POSTANOWIENIE
 

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2023  r. poz. 775 ze zm.), po  rozpatrzeniu  w  dniu 12.05.2023 r. wniosku  LAPIS Artur Kamiński w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej,

 
orzeka:
 

sprostować omyłkę w decyzji Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20.02.2023 znak RGP.6220.3.10.2022/2023.KO w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 050504C w miejscowości Czarże i Borki”,  działka ewidencyjna nr 64/1, 65/1, obręb Borki, 388/1 obręb Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska w następujący sposób:
w punkcie I sentencji decyzji w tabeli: Zestawienie drzew ustalonych do usunięcia słowa „bez czarny” zastępuje się słowem „lilak pospolity”.
 
 
Uzasadnienie
 
Decyzją z dnia 20.02.2023 r. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska w tabeli Zestawienie drzew ustalonych do usunięcia wpisał nazwę krzewu: bez czarny. Dnia 12.05.2023 r. biuro projektowe LAPIS Artur Kamiński, wystąpiło z wnioskiem o sprostowanie omyłki pisarskiej poprzez zmianę nazwy gatunku na lilak pospolity.

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może prostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.
 
 
Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 


                                               /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/                                                                                                                                                    
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (12 maja 2023)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (12 maja 2023, 13:58:28)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (15 maja 2023, 12:13:00)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 35