OGŁOSZENIE O XLVI SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu  10 sierpnia 2022 roku  (środa) o godzinie 11:00 w sali
Konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Dąbrowie Chełmińskiej.                                
 
 
PORZĄDEK OBRAD:  
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2022/2023.
6.  Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.
7. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr XXXVIII.351.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w  placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
8. Projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLV.413.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.
9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2022-2032.
10.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok.
11. Wniosek w sprawie przejęcia drogi w Gzinie.
12. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (2 sierpnia 2022)
Opublikował: Barbara Piórkowska (2 sierpnia 2022, 14:22:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187