Zarządzenie nr 0050.45.2022Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 lipca 2022w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 0050.45.2022
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 8 lipca 2022


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 raz z 2022 r., poz. 935 i 1116), z a r z ą d z a m, co następuje:§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną dla nauczyciela kontraktowego, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie osobowym ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających uczestnictwo w pracach komisji egzaminacyjnej przez poszczególnych jej członków, osoba zastępująca nieobecnego członka komisji ma obowiązek przedłożenia imiennego upoważnienia, wystawionego w formie pisemnej przez właściwy organ, w terminie najpóźniej przed rozpoczęciem prac komisji.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw oświaty.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.UZASADNIENIE


Nauczyciel kontraktowy po odbyciu wymaganego stażu, złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy zgodnie z art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela powołuje Wójt, w związku z czym podjęcie niniejszego zarządzenia okazało się konieczne.
Załącznik

do Zarządzenia Nr 0050.45.2022

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 8.07.2022 r.Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Edyty Joanny Sadurskiej Nauczyciela przedszkola w Zespole Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:


  1. Małgorzata Sadurska - przedstawiciel organu prowadzącego /przewodniczący/,

  2. Osoba wskazana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

  3. Beata Prietz - Dyrektor Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku,

  4. Gabriela Kurek - ekspert,

  5. Ewa Danilewicz - ekspert.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (12 lipca 2022, 08:50:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83