Zarządzenie nr 0050.71.2021Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 22 października 2021w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie nr 0050.71.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 22 października 2021


w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, 1535, 1773) oraz art. 30 ust. 2 pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) przedstawiam, co następuje:  
 
§ 1. Za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:
1. Dochody plan  49 011 008,80 zł wykonanie 39 900 334,66 zł – 81,4 % z tego:
a) dochody bieżące plan  45 252 959,54 zł wykonanie 37 180 027,68 zł –  82,2 %
b) dochody majątkowe  plan 3 758 049,26 zł wykonanie 2 720 306,98 zł – 72,4 %.
 
2. Wydatki plan  51 602 444,61 zł wykonanie 36 905 920,80 zł  – 71,5 %, z tego:
a) wydatki bieżące plan  44 232 470,74 zł wykonanie 32 923 476,67 zł –  74,4 %
b) wydatki majątkowe  plan 7 369 973,87 zł wykonanie 3 982 444,13 zł –  54,0 %.
 
3. Na dzień 30.09.2021 r. występuje nadwyżka w wysokości 2 994 413,86 zł.


4. Przychody plan  4 083 089,81 zł wykonanie 6 283 167,52 zł
     w tym:
- kredyty i pożyczki plan 1 435 781,00 zł wykonanie      1 435 781,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych   plan        356 308,64 zł      wykonanie         356 308,64 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach plan 1 155 654,81 zł wykonanie 1 155 654,81 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- wolne środki plan 725 345,36 zł wykonanie 3 335 423,07 zł
- inne źródła  plan 410 000,00 zł wykonanie  0,00 zł.
 
5. Rozchody plan  1 491 654,00 zł wykonanie   1 138 781,01 zł w tym :
- spłaty pożyczek i kredytów plan 1 081 654,00 zł wykonanie 1 014 373,00 zł
- udzielone pożyczki plan 410 000,00 zł wykonanie 124 345,01 zł.
 
§ 2. Do dnia 30 września 2021 roku nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo    przyjęty.
 
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału przekazuje kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

postać dokumentu - do wydruku (128kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Gminy
Opublikował: Sławomir Zieliński (25 października 2021, 17:42:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110