Zarządzenie nr 0050.66.2021Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 15 października 2021w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie nr 0050.66.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 15 października 2021


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska

  Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372)  zarządza się, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  22 grudnia  2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok  zmienioną Uchwałą Nr XXVI.254.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX.274.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXX.278.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI.288.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 1 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII.303.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 23 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII.309.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.54.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV.323.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.62.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 49 011 008,80 zł zwiększa się  o kwotę       1 356 704,99 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 50 367 713,79 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie  46 609 664,53 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie  3 758 049,26 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 51 602 444,61 zł zwiększa się o kwotę 1 356 704,99 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 52 959 149,60 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 45 589 175,73 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 959 682,63 zł,
b) dotacje w wysokości 2 009 995,81 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 7 369 973,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 304 680,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 720 404,48 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
 
 
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej          i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 007 589,84 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 6.
 2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 007 589,84 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 7.
 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie                       z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  30 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
  §  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.66.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 356 704,99 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działu.
 
DOCHODY
852-85214 § 2030 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 730,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody            Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13 października 2021 r.
 
852-85215 § 2010 (Dodatki mieszkaniowe):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9,99 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.71.2021 z dnia 8 października 2021 r.
 
852-85219 (Ośrodki pomocy społecznej):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 714,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody         Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11 października 2021 r. (§ 2030)
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 520,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody            Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13 października 2021 r.(§ 2010)
 
852-85228 § 2010 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 24 800,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody          Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13 października 2021 r.
 
855-85501 § 2060 (Świadczenia wychowawcze):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 001 390,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody      Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11 października 2021 r.
 
855-85502 § 2010 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 314 541,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody        Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11 października 2021 r.
 
WYDATKI
600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):
– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 3 500,00 zł z § 4270 (zakup usług remontowych) do § 4300 (zakup usług pozostałych)
 
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 6 800,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4270 (zakup usług remontowych)
 
750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 30,00 zł z § 4210 (zakup materiałów                i wyposażenia) do § 4430 (różne opłaty i składki)
 
852-85214 § 3110 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 730,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych
 
852-85215 (Dodatki mieszkaniowe):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9,99 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 9,79 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 0,20 zł
 
852-85219 (Ośrodki pomocy społecznej):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o  kwotę 16 034,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 520,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 8 953,25 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 541,75 zł
§ 4120 (składki na FP) 219,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 000,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 800,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 989,46 zł (§ 4010 wynagrodzenia osobowe)
 
852-85228 § 4300 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla firmy świadczącej usługi opiekuńcze na terenie gminy
 
852-85295 (Pozostała działalność):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o  kwotę 3 898,60 zł ogółem, w tym:
§ 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) 998,14 zł
§ 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 900,46 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 709,14 zł ogółem, w tym:
§ 4307 (zakup usług pozostałych) 998,14 zł
§ 4309 (zakup usług pozostałych) 711,00 zł
 
855-85501 (Świadczenia wychowawcze):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o  kwotę 1 002 293,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 992 878,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 3 222,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 52,00 zł
§ 4120 (składki na FP) 6,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 6 135,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 903,00 zł ogółem, w tym:
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 170,00 zł
§ 4610 (koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego) 100,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 51,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 582,00 zł
 
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o  kwotę 316 941,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 290 099,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 6 442,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 20 350,00 zł
§ 4120 (składki na FP) 50,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 400,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 500,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 700,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 800,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 400,00 zł
 
900-90003 § 4300 (Oczyszczanie miast i wsi):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
900-90004 § 4300 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zakup usług pozostałych).
 
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, otrzymanych wniosków oraz planowanego wykonania.

Załącznik nr 1.pdf (111kB) pdf
Załącznik nr 2.pdf (185kB) pdf
Załącznik nr 4.pdf (125kB) pdf
Załącznik nr 6.pdf (103kB) pdf
Załącznik nr 7.pdf (147kB) pdf

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (21 października 2021, 13:39:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110