Zarządzenie nr 0050.68.2021Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 18 października 2021w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr 0050.68.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 18 października 2021


w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz jednostek organizacyjnych

  §  1. 1. Ustala się zakres działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz jednostek organizacyjnych,  zwany dalej zakresem działania.
2. Zakres działania, o którym mowa w ust. 1 ustala się dla:
1) Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Chełmińska, który stanowi stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
§  2. 1. Kierownicy referatów i samodzielnych stanowisk pracy dokonają szczegółowego podziału przedsięwzięć i czynności w zakresie obronności państwa między pracownikami oraz dostosują do niego zakresy czynności, obowiązków i odpowiedzialności pracowników.
2. Sekretarz Gminy podejmie przedsięwzięcia związane z przekazaniem zadań w zakresie obronności państwa wykonywanych w czasie pokoju kierownikom referatów w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej oraz wszystkim jednostkom  organizacyjnym.
 
§ 3. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych dokonają szczegółowego podziału przedsięwzięć
i czynności w zakresie obronności państwa między poszczególnych pracowników i wpiszą je w zakresy ich czynności.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
          
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.68.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 18 października 2021r.

ZAKRES DZIAŁANIA W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI PAŃSTWA
W CZASIE POKOJU DLA URZĘDU GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKA


§ 1. Zakres działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu
Gminy Dąbrowa Chełmińska, zwany jest dalej zakresem działania.
§ 2. Zakres działania określa wspólne przedsięwzięcia i czynności w dziedzinie obronności
państwa dla wszystkich referatów i samodzielnych stanowisk, a także zadania wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa przez poszczególne referaty i samodzielne stanowiska, stosownie do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska .
§ 3. 1. Przedsięwzięcia wspólne w zakresie zagadnień ogólnoobronnych:
1) współdziałanie z organami administracji publicznej, przedsiębiorcami i kierownikami innych
jednostek organizacyjnych w realizacji zadań obronnych, mających na celu zapewnienie
optymalnych warunków do ich realizacji obejmujące:
a) wymianę doświadczeń i informacji dotyczących obronności,
b) uzgadnianie działań dotyczących obronności realizowanych na tym samym szczeblu
decyzyjnym,
c) inicjowanie i podejmowanie współpracy o charakterze gminnym,
d) integrowanie wysiłków i współpracy w zakresie wykorzystania bazy materiałowej
i usługowej;
2) współuczestniczenie w realizacji zadań dotyczących:
a) zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych,
b) wsparcia państwa gospodarza HNS (Host Nation Support) udzielanego siłom sojuszniczymi
- stacjonującym lub przemieszczającym się na obszarze gminy w czasie pokoju,
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
c) zabezpieczenia sił i środków niezbędnych do zapewnienia procesu koordynacji i kierowania
działaniami o charakterze obronnym w warunkach wprowadzenia na terenie gminy jednego
z ustawowych stanów nadzwyczajnych;
3)współdziałanie w aktualizacji:
a) planów operacyjnych i obronnych szczebla gminnego stosownie do wytycznych właściwych organów administracji rządowej i samorządowej,
b) dokumentacji dotyczącej osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa,
c) szczegółowych planów zapewniających realizację - w procesie osiągania wyższych stanów
gotowości obronnej państwa - zadań operacyjnych przewidzianych do realizacji w
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
d) pozostałych planów i dokumentów mających wpływ na realizację zadań obronnych
w czasie pokoju, podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz w
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
4) realizowanie przedsięwzięć w zakresie:
a) przygotowania warunków do funkcjonowania na Głównym Stanowisku Kierowania w stałej
siedzibie i Głównym Stanowisku Kierowania w zapasowym miejscu pracy,
b) szkolenia obronnego,
c) planowania i zapewniania na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na
czas wojny odpowiedniej obsady kierowniczej w nadzorowanych i podległych jednostkach
organizacyjnych;
2. Przedsięwzięcia wspólne w zakresie zagadnień gospodarczo - obronnych:
1) współdziałanie w zakresie:
a) planowania przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie załóg pracowniczych
i ludności przed skutkami oddziaływania czynników rażenia,
b)organizowania i tworzenia systemów ostrzegania i powiadamiania o zagrożeniach oraz
usuwania ich skutków;
2) współdziałanie w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej i technicznej na obszarze
gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
3.  Przedsięwzięcia wspólne w zakresie ochrony ludności:
1) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi na obszarze gminy w zakresie:
a) planowania i pozyskiwania zasobów niezbędnych do zabezpieczenia działań ratowniczych i
działań antykryzysowych realizowanych na terenie gminy,
b) planowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie ludności możliwości przetrwania
w sytuacjach zagrożeń;
2)współdziałanie przy opracowaniu i aktualizowaniu planu obrony cywilnej i planu zarządzania
kryzysowego, oraz innych dokumentów dotyczących przygotowania i działania obrony
cywilnej.
4. Przedsięwzięcia wspólne w zakresie zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych oraz
zabezpieczenia funkcji państwa gospodarza (HNS):
1) podejmowanie przygotowań organizacyjnych do uzupełniania sił zbrojnych zasobami ludzkimi
w ramach świadczeń osobistych, a także przedsięwzięć organizacyjno-administracyjnych
dotyczących przygotowania środków transportowych, maszyn i urządzeń przewidzianych
do przekazania na rzecz sił zbrojnych - w ramach świadczeń rzeczowych;
2) udostępnianie siłom zbrojnym potrzebnych informacji;
3)podejmowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem wybranych elementów infrastruktury gminy do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny z uwzględnieniem potrzeb formułowanych przez siły zbrojne dotyczące w szczególności:
a) dojazdów do przewidywanych rejonów koncentracji wojsk,
b) przewozów żołnierzy i sprzętu,
c) uwzględniania aspektów obronnych w planach i programach zagospodarowania przestrzennego;
4) podejmowanie przedsięwzięć w zakresie HNS w czasie przemieszczania lub pobytu na obszarze gminy wojsk sojuszniczych, a w szczególności w zakresie:
a) udostępniania terenów i nieruchomości na czasowe rozmieszczenie wojsk sojuszniczych
oraz magazynowanie uzbrojenia, urządzeń i środków materiałowych w ramach tzw.
zakwaterowania przejściowego,
b) stwarzania możliwości wykorzystania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
c) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i kontroli przestrzegania przez sojuszników
przepisów o ochronie środowiska,
d)organizowania usług polegających na dostawie mediów (wody, ogrzewania, gazu, energii
elektrycznej),
e) organizowania usług w zakresie czystości i właściwych warunków sanitarnych,
f)  udostępniania możliwości korzystania z niektórych urządzeń infrastrukturalnych.
§ 4. Obok przedsięwzięć wspólnych wymienionych w § 3, referaty, koordynatorzy zespołów i samodzielne stanowiska planują, realizują oraz koordynują zadania obronne w czasie pokoju powierzone Urzędowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 5.1. Samodzielne stanowisko realizujące zadania obronne i obrony cywilnej:
1) ustala priorytety w zakresie przekazywania informacji i decyzji;
2) ustala procedury przekazywania informacji i decyzji na potrzeby realizacji zadań obronnych;
3) gromadzi, analizuje i przechowuje informacje dotyczące obronności;
4) tworzy systemy organizacyjne i techniczne na potrzeby informowania, ostrzegania
i powiadamiania o zdarzeniach i podjętych decyzjach dotyczących spraw obronnych;
5) prowadzi ewidencję wartości posiadanego przez Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej;
6) przygotowuje na okres zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w
tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych, a także na czas wojny Główne Stanowisko
Kierowania obejmujące w szczególności przedsięwzięcia w zakresie:
a) opracowania dokumentacji związanej z przemieszczeniem i zapewnieniem warunków
funkcjonowania na Głównym Stanowisku Kierowania w zapasowym miejscu pracy,
b) organizacji ochrony budynku Głównego Stanowiska Kierowania w stałej siedzibie
i zapasowym miejscu pracy,
c) przygotowania ukryć;
7) nadzoruje sprawy z zakresu organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru na Głównym
Stanowisku Kierowania w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy;
8) współdziała z formacjami obrony cywilnej;
9) współdziała z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa w
zakresie realizacji zadań obronnych;
10) przygotowuje procedury w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego
w zakresie egzekwowania dodatkowych obostrzeń dotyczących ochrony informacji niejawnych;
11) realizuje zadania związane z rejestracją i kwalifikacją wojskową, stosownie do odrębnych
przepisów;
12) dokonuje analizy potrzeb osobowych i rzeczowych związanych z organizacją i uruchomieniem
doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do
czynnej służby wojskowej;
13) przygotowuje decyzje o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera;
14) przygotowuje decyzje nakładające obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz
obrony kraju;
15) przygotowuje wezwania w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych;
16)  sporządza i aktualizuje zbiorczą ewidencję świadczeń na rzecz obrony w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
17) współdziała z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie aktualizacji zbiorczej ewidencji świadczeń na
rzecz obrony na szczeblu województwa;
18) współdziała z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie:
a) prowadzenia akcji kurierskiej,
b) nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
c) przygotowania organizacyjnego odtwarzania ewidencji wojskowej;
19) opracowuje i aktualizuje dokumentację obronną w szczególności dotyczącą:
a) zakresów działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju,
b) planowania operacyjnego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie
wojny,
c) regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska  na czas wojny,
d) stałego dyżuru;
20)planuje zadania obronne związane z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
21) nadzoruje wykonywanie przez podległe jednostki organizacyjne zadań obronnych, w tym
dostaw, usług i innych świadczeń na rzecz sił zbrojnych;
22)przeznacza rzeczy ruchome i inne przedmioty świadczeń na wyposażenie jednostek przewidzianych do militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych na wniosek kierowników tych jednostek;
23) realizuje zadania wynikające ze współpracy cywilno-wojskowej oraz z obowiązków państwa
gospodarza na rzecz wojsk sojuszniczych;
24) planuje, organizuje i realizuje szkolenia obronne;
25) planuje, organizuje i prowadzi kontrole w zakresie wykonywania zadań obronnych
odpowiednio do zakresu swojej właściwości rzeczowej;
26) dokonuje oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;
27) opracowuje plan obrony cywilnej;
28) organizuje i koordynuje szkolenia oraz ćwiczenia obrony cywilnej;
29) organizuje szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony;
30) przygotowuje i zapewnia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
31) współdziała z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie wyznaczenia obiektów do
ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych;
32)    opracowuje plan ochrony zabytków dla gminy Dąbrowa Chełmińska oraz plany ochrony
zabytków, których właścicielem jest Gmina Dąbrowa Chełmińska na wypadek konfliktu
zbrojnego i w sytuacjach kryzysowych, w szczególności na wypadek:
a)pożaru,
b)ulewy lub zalania,
c) wichury,
d) katastrofy budowlanej, awarii technicznej, chemicznej,
e) demonstracji i rozruchów ulicznych, rabunku lub aktu wandalizmu,
f)  ataku terrorystycznego.
33) współdziała z Referatem Gospodarki Przestrzennej  oraz z Gminną Spółką Wodną  w Dąbrowie Chełmińskiej w zakresie zapewniania dostawy wody pitnej dla ludności i wyznaczonych
zakładów do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;
34) współdziała z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie zaopatrywania formacji obrony cywilnej w
sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej
oraz w zakresie przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu,
środków technicznych oraz umundurowania;
35) integruje siły obrony cywilnej oraz inne służby do prowadzenia akcji ratunkowych oraz
likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
36) opracowuje i aktualizuje plan zarządzania kryzysowego na wypadek zagrożeń noszących
znamiona klęski żywiołowej;
37) wdraża i zabezpiecza ciągłość współdziałania wszystkich jednostek administracji
samorządowej, organizacji pozarządowych i społecznych, w warunkach wystąpienia zdarzeń
warunkujących wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na administrowanym terenie;
38) weryfikuje i aktualizuje bazę danych niezbędną do zabezpieczenia procesu koordynacji działań,
realizowanych w sytuacji wystąpienia zdarzeń warunkujących wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej;
39) opracowuje materiały analityczno - sprawozdawcze z zakresu przygotowania, organizacji i
realizacji przedsięwzięć w sytuacji wystąpienia zdarzeń warunkujących wprowadzenie stanu
klęski żywiołowej;
40) sprawuje merytoryczny nadzór w zakresie przygotowania do realizacji zadań w sytuacji
wystąpienia zdarzeń warunkujących wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w jednostkach
podległych na zasadach określonych w ustawach;
41) wdraża i utrzymuje w gotowości system techniczny powiadamiania i alarmowania ludności;

42)współdziała z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie aktualizacji bazy danych z zakresu HNS;
43)opracowuje plan przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz
opracowuje zestawienia personelu medycznego;
44) zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o pracownikach podlegających obowiązkowi
czynnej służby wojskowej, którzy:
a) posiadają nadany przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny lub
przydział organizacyjno-mobilizacyjny,
b) zostali przeznaczeni do wykonania świadczeń na rzecz obrony, których świadczeniobiorcą
są Siły Zbrojne RP;
45)    uaktualnia listę osób reklamowanych z urzędu oraz aktualizuje i weryfikuje wnioski
reklamacyjne.
2. Referat Organizacyjny, Samodzielne Stanowiska ds. Informatyzacji i BIP :
1) współdziała z Wojewodą w zakresie wykorzystania prasy, radia i telewizji w razie wystąpienia
zdarzeń warunkujących wprowadzenie jednego z ustawowych stanów nadzwyczajnych;
2) publikuje i przekazuje zarządzenia porządkowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego w razie wprowadzenia jednego z ustawowych stanów nadzwyczajnych;
3) koordynuje przygotowania oraz uzgadnia z kierownictwem mediów zasady przekazywania
opinii publicznej prewencyjno - szkoleniowych bloków informacyjnych;
4) współdziała z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych, pracownikiem realizującym zadania obronne i obrony cywilnej w okresie zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych, a także w czasie wojny w zakresie:
a) wyposażenia budynku Głównego Stanowiska Kierowania w stałej siedzibie i zapasowym
miejscu pracy w sprzęt i środki łączności, niezależne źródła energii elektrycznej, niezbędne
urządzenia techniczne oraz środki do pracy i odpoczynku,
b) zaopatrzenia logistycznego Głównego Stanowiska Kierowania w stałej siedzibie
i zapasowym miejscu pracy, w tym zorganizowania żywienia i zaopatrywania w artykuły
codziennego użytku i zabezpieczenia medycznego,
c) przygotowania sił i środków do rozwinięcia i odtwarzania systemu łączności;
5)  realizuje przedsięwzięcia dotyczące rozplakatowania obwieszczeń;
6) weryfikuje przygotowaną dokumentację do wdrożenia procedur, zasad organizacyjnych
i harmonogramu funkcjonowania urzędu w warunkach kryzysu;
7)opracowuje procedury mające na celu zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego
urzędu w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
8) przygotowuje dla urzędu zastępcze środki alarmowania;
9)informuje społeczeństwo o zagrożeniach zewnętrznych i wewnętrznych, ich formach i sposobie
przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz o sposobach zachowania się w sytuacjach
ekstremalnych.
10) opracowuje plany i inne dokumenty określające formy i zasady funkcjonowania placówek
oświatowo - wychowawczych w gminie w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
11) dokonuje analizy potrzeb kadrowych pod kątem prowadzenia działalności dydaktyczno -
wychowawczej przewidzianej do realizacji w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i czasie wojny;
12) prawuje nadzór nad przygotowaniami obronnymi szkół i innych placówek oświatowych do
funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny;
13) określa zasady funkcjonowania przedszkoli i szkół w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zasad kształcenia i
wychowania, a także opieki nad dziećmi i młodzieżą w warunkach wydłużonego czasu pracy
rodziców realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa;
14) planuje przedsięwzięcia związane z zawieszeniem działalności szkół i innych placówek
oświatowo-wychowawczych;
15)planuje przedsięwzięcia związane z ewakuacją przedszkoli i szkół podstawowych;
16) planuje na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych organizację zastępczej sieci
szkół, w tym również dla uczniów ewakuowanych z innych miejscowości;
17) dostosowuje plany zajęć edukacyjnych i wychowawczych do potrzeb adekwatnych zagrożeń;
18) realizuje przedsięwzięcia zapewniające przekazanie obiektów na cele obronne oraz przyjęcia
obiektów przekazywanych do wykorzystania w systemie oświaty i wychowania;
19) planuje zasady organizacji i funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny instytucji kultury;
20)   planuje wykorzystanie obiektów sportowych w celu tymczasowego rozmieszczenia
i zakwaterowania ludności na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
21) prowadzi działania o charakterze informacyjno - propagandowym mającym na celu
kształtowanie patriotycznej postawy młodzieży szkolnej;
22) realizuje przedsięwzięcia związane z wznowieniem działalności dydaktycznej w pełnym
wymiarze w przypadku deeskalacji kryzysu;
23)   współdziała z referatem organizacyjnym w zakresie dotyczącym
rozplakatowania obwieszczeń.
3. Sekretarz Gminy
1) koordynuje politykę kadrową w zakresie obsady stanowisk służbowych zapewniających
przygotowanie oraz sprawne funkcjonowanie systemu kierowania;
2)planuje i zapewnia na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny odpowiednią obsadę kadrową Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz koordynuje
obsadę kierowniczą w nadzorowanych i podległych jednostkach organizacyjnych.
4.  Radca Prawny:
1) opiniuje projekty aktów prawnych, pod względem zgodności z przepisami prawa, w dziedzinie
obronności i bezpieczeństwa publicznego;
2) opiniuje projekty umów i porozumień, w tym umów wynikających z pełnienia funkcji państwa
gospodarza (HNS);
3) realizuje zapisy, stosownie do swoich właściwości, aktów prawnych wykonawczych do ustawy stanie wyjątkowym.
 
5. Referat Finansowy:
1)planuje środki finansowe niezbędne na pokrycie planowanych zadań obronnych i obrony
cywilnej, w tym zadań realizowanych w ramach przygotowania Głównego Stanowiska
Kierowania w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy;
2) nadzoruje sprawy wynikające z refundacji wydatków obronnych pokrywanych przez
Wojewodę.
6. Referat Gospodarki Przestrzennej:
1)koordynuje przedsięwzięcia jednostek gospodarczych przygotowujących bazę techniczną skupu kontraktacji do działania w warunkach wojennych oraz wiążącą bazę surowcową z zakładami
przetwórczymi przemysłu rolno - spożywczego;
2)planuje przedsięwzięcia związane z przejściem na wojenny system skupu płodów rolnych,
zwierząt gospodarskich i pasz;
3) współdziała z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w zakresie:
a) kontroli stanu środowiska w ramach zintegrowanego systemu pomiarów ocen i prognoz,
b)inicjowania działań tworzących warunki zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom
środowiska,
c) kontroli podmiotów gospodarczych, których działalność może stanowić przyczynę
powstawania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,
d) badania przyczyn powstania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska;
4) współdziała z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie likwidacji skutków
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska;
5) współdziała z Gminną Spółką Wodną przy opracowaniu i aktualizacji planów
zapewniających funkcjonowanie: publicznych ujęć wody pitnej w warunkach specjalnych oraz
przygotowanie ujęć awaryjnych, a także ich ochrony przed skażeniami i zakażeniami;
6) wyznacza miejsce grzebowisk i utylizacji padłych zwierząt;
7) minimalizuje skutki uboczne kryzysu zagrażającego produkcji rolno - hodowlanej;
8)podejmuje przygotowania organizacyjne do wzmożonej ochrony produktów rolnych, zwierząt
hodowlanych i pasz przed skażeniami i zakażeniami;
9) przygotowuje doraźnie połowy punkt zabiegów weterynaryjnych.
10) uwzględnia w projektach planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby obronności
i bezpieczeństwa państwa, w szczególności problematykę związaną z:
a) przygotowaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom zewnętrznym, a zwłaszcza agresji
militarnej,
b)przygotowaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom wewnętrznym, a zwłaszcza zagrożeniom
bezpieczeństwa i porządku publicznego, katastrofom i klęskom żywiołowym oraz
zagrożeniom gospodarczym i ekonomicznym;
11) uwzględnia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy potrzeby
obronności i bezpieczeństwa państwa;
12)   współdziała z właściwymi organami wojskowymi i organami bezpieczeństwa państwa
zgłaszającymi potrzeby, o których mowa w pkt 1 i 2 w zakresie:
a) opiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy,
b) uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
13)uzgadnia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wojewodą, zarządem
województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych.
14)   zaspokaja potrzeby dotyczące funkcjonowania obronnych systemów łączności, w szczególności
na stanowiskach kierowania poprzez wykonywanie inwestycji;
15)   podejmuje działania w zakresie odbudowy infrastruktury komunalnej i technicznej na obszarze
miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
16) nadzoruje montaż i demontaż elementów centralnego systemu alarmowego (CSA);
17) nadzoruje doprowadzenie do gotowości funkcyjno - eksploatacyjnej istniejące Stanowisko
Kierowania Szefa OC ;
18) współdziała z pracownikiem realizującym zadania obronne i obrony cywilnej w
zakresie opracowania (aktualizacji) planów ochrony zabytków przed zniszczeniem,
uszkodzeniem na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
19)   planuje, przygotowuje oraz nadzoruje i koordynuje przedsięwzięcia zapobiegawcze,
dokumentacyjne, zabezpieczające, ratownicze, a także konserwatorskie, mające na celu ochronę
zabytków przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
20)    dokonuje analizy możliwości określenia potrzeb w zakresie zaopatrywania ludności w artykuły konsumpcyjne w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i
czasie wojny uwzględniając:
a) ewakuację ludności (przyjęcie z ewakuacji),
b) zawieszenie działalności placówek handlowych,
c)  dostawy dla sił zbrojnych;
21)    opracowuje we współdziałaniu z właścicielami hurtowni, placówek handlowych i usługowych
plany funkcjonowania sieci sklepów, placówek usługowych oraz placówek
zbiorowego żywienia zapewniających przetrwanie ludności w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
22) współpracuje w realizacji zadań dotyczących przygotowania oraz wykorzystania podmiotów
leczniczych na potrzeby obronne, w szczególności w zakresie działania lecznictwa otwartego i
postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego;
23)tworzy warunki organizacyjne funkcjonowania pomocy społecznej w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
24) prowadzi bazę danych o ośrodkach zdrowia, transporcie i wolontariacie medycznym,
instytucjach i organizacjach zaplanowanych do dostarczenia niezbędnych środków i artykułów
dla poszkodowanej ludności na terenie miasta - możliwych do wykorzystania w czasie
prowadzenia akcji ratowniczych lub sytuacji kryzysowych;
25) typuje obiekty możliwe do wykorzystania doraźnego przez organizacje pomocy społecznej w sytuacjach zdarzeń warunkujących wprowadzenie jednego z ustawowych stanów
nadzwyczajnych;
26)koordynuje zaopatrzenie ośrodków pomocy społecznej w żywność, artykuły sanitarne, wodę,
odzież, artykuły pierwszej pomocy medycznej, pościeli, itp. jako uzupełnienie zasobów;
27) koordynuje w jednostkach ochrony zdrowia przygotowania do działania w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny, w tym zabezpieczenie
potrzeb medycznych dla Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych;
28) zapewnia warunki bytowe oraz pomoc przedmedyczną, medyczną i społeczną dla ewakuowanej ludności;
29) wyznacza zakłady podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązane do udzielania pomocy
medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz
nadzoruje przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy;
30)  podejmuje przedsięwzięcie umożliwiające wejście i działanie w rejonach kryzysu krajowych i
międzynarodowych organizacji humanitarnych;
31)tworzy warunki do zapewnienia godziwej egzystencji ludności wymagającej wsparcia z zakresu
pomocy społecznej.
32)współpracuje z pracownikiem realizującym sprawy obronne i obrony cywilnej w zakresie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz w zakresie opracowania zestawień personelu medycznego
33)   przygotowuje transport samochodowy na potrzeby obronne państwa, a w szczególności
w zakresie:
a) przygotowań do przekazywania pojazdów samochodowych i maszyn na potrzeby sił
zbrojnych,
b) przygotowań do formowania transportu samochodowego na potrzeby formacji OC, zgodnie
z ich etatami oraz normami i tabelami należności,
c) przygotowania niezbędnych ilości stacjonarnych i polowych punktów dezaktywacji
i odkażania środków transportu samochodowego,
d)przygotowania i przekazania jednostkom wykonującym przewozy, niezbędne zajezdnie i stacje obsługi i napraw pojazdów mechanicznych wraz z urządzeniami, maszynami innym wyposażeniem;
   
2.  Referat Organizacyjny – Urząd Stanu Cywilnego :
1) planuje zasady realizacji zadań podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i na czas
wojny w zakresie obowiązku meldunkowego oraz trybu wydawania dowodów osobistych;
2) podejmuje przygotowania do wprowadzenia reglamentacji wybranego asortymentu artykułów
powszechnego użytku, żywności oraz paliw;
3) zapewnia dostęp do danych zgromadzonych w Powszechnym Elektronicznym Systemie
Ewidencji Ludności (PESEL) w celu planowania świadczeń osobistych i rzeczowych na
potrzeby Sił Zbrojnych RP;
4) współdziała z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie odtwarzania ewidencji wojskowej,
5) Urząd Stanu Cywilnego planuje zasady realizacji zadań podczas podwyższania
gotowości obronnej państwa i na czas wojny w zakresie rejestracji dokumentów i wydawania
dokumentów USC.
 
3. Stanowisko ds. BHP i ppoż.
1)organizuje ewakuację pracowników Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska w sytuacjach zagrożeń;
2) intensyfikuje działania prewencyjne w ramach ochrony ppoż., w tym w jednostkach podległych
i nadzorowanych w sytuacjach zagrożeń;
3)planuje rozmieszczenie w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz jednostkach podległych zastępczych środków alarmowania.


Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.68.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 18 października 2021r.

ZAKRES DZIAŁANIA W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI PAŃSTWA
W CZASIE POKOJU DLA KIEROWNIKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

I. Przedsięwzięcia wspólne.
§1.1. Kierownicy podległych jednostek organizacyjnych wykonują przedsięwzięcia i czynności
w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju w zakresie ustalonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w ramach powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:
2. W zakresie współdziałania:
1) współdziałanie z organami administracji publicznej, przedsiębiorcami oraz kierownikami
innych jednostek organizacyjnych w realizacji zadań obronnych mających na celu
zapewnienie optymalnych warunków do ich realizacji i obejmującymi:
a) wymienianie doświadczeń i informacji dotyczących planowania i realizacji zadań
obronnych realizowanych ma tym szczeblu decyzyjnym,
b) uzgadnianie działań dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych,
c) integrowanie wysiłków i współpraca w zakresie wykorzystania bazy materiałowej,
usługowej i szkoleniowej,
2)współuczestniczenie w realizacji zadań dotyczących:
a) zabezpieczanie potrzeb sił zbrojnych,
b) wspieranie państwa gospodarza HNS (Host Nation Support) udzielonego siłom
sojuszniczym stacjonującym lub przemieszczającym się na terenie miasta w czasie
pokoju, zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
c)zabezpieczenie sił i środków niezbędnych do zapewnienia procesu koordynacji i
kierowania działaniami o charakterze obronnym w warunkach prowadzenia na
terenie jednego z ustawowych stanów nadzwyczajnych;
2.W zakresie spraw ogólno-obronnvch:
1) opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności:
a) zakresów działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju,
b) dokumentacji dotyczącej osiągania wyższej gotowości obronnej państwa,
c) szczegółowych planów zapewniających realizację w procesie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa, zadań operacyjnych przewidzianych do realizacji w warunkach wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
d) dokumentacji stałego dyżuru,
e) regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa na czas wojny, w tym struktur organizacyjną na czas wojny,
f) pozostałych planów i dokumentów mających wpływ na realizację zadań obronnych
w czasie pokoju, podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa,
w tym występowania zamachów terrorystycznych i w czasie wojny,
2) realizowanie nałożonych zadań w zakresie:
a) planowania operacyjnego obejmującego przedsięwzięcia planistyczne, dotyczące
funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny,
b)szkolenia obronnego kadry kierowniczej i pracowników,
c) podejmowanie czynności związane z nadzorem i kontrolą terminowego
i prawidłowego wykonywania zadań obronnych,
d)opracowywanie analizy i sprawozdania z wykonywania zadań w zakresie obronności na zasadach i w trybie ustalonym w wytycznych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie planowania, organizacji i realizacji zadań obronnych ochrony ludności oraz
zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego,
e) wykonywanie zadań i czynności związanych z organizacją tajemnicy państwowej
  i służbowej zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
3)  wykonywanie innych zadań obronnych wynikających z otrzymywanych decyzji,
zarządzeń oraz wytycznych ustalonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego
i Wójta.
3. W zakresie zagadnień gospodarczo-obronnych:
1) planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie załóg pracowniczych
i ludności przed skutkami oddziaływania czynników rażenia,
2) organizowanie i tworzenie systemów ostrzegania i powiadamiania o zagrożeniach oraz
usuwanie ich skutków,
3)realizowanie nałożonych zadań w szczególności dotyczących:
a) zaspokajania potrzeb sił zbrojnych, jednostek Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do
spraw wewnętrznych i administracji oraz Ministrowi Sprawiedliwości,
b) mobilizowanie gospodarki obejmujące zespół działań związanych
z przystosowaniem gospodarki miasta do funkcjonowania w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
c) militaryzowanie - obejmujące potrzeby kadrowe i sprzętowe wynikające ze struktury
jednostki zmilitaryzowanej oraz innych przedsięwzięć w zakresie przygotowań
organizacyjno-mobilizacyjnych,
d) realizowanie przedsięwzięć wynikających z obowiązków państwa gospodarza
związanych z udzielaniem wsparcia przebywającym na terenie miasta wojskom
sojuszniczym;
4.W zakresie ochrony ludności:
1 )współdziałanie z organami administracji publicznej, przedsiębiorcami oraz kierownikami
innych jednostek organizacyjnych przy opracowaniu i aktualizowaniu planów obrony
cywilnej, planów postępowania awaryjnego oraz innych dokumentów dotyczących
przygotowania działania obrony cywilnej;
2) opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności:
a) specjalistycznych planów zapewniających realizację zadań zawartych w planie
obrony cywilnej,
b)planów ewakuacji załogi stosownie do przyjętych zagrożeń,
c) planów zapewniających funkcjonowanie urządzeń do likwidacji skażeń,
d) planów istniejących i częściowo przygotowanych budowli ochronnych;
3) współdziałanie w wykonywaniu zadań obronnych i OC z innymi jednostki w przypadkach
nakazanych do wydzielania sił i środków celem organizacji formacji OC oraz innych
zadań określanych odrębnymi przepisami;
4) prowadzenie działalność popularyzacyjnej w zakresie obrony cywilnej wśród pracowników;
5) zapewnianie odpowiednich magazynów na składowanie i przechowywanie sprzętu OC dla
formacji obrony cywilnej i załogi oraz prowadzą właściwą jego eksploatację, rotację i
remont;
6)przygotowywanie i zapewnianie:
a) możliwości ukrycia załogi,
7) realizowanie pozostałych przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej ustalonych przez
Wójta.

5. W zakresie polityki informacyjnej:
1) ustalanie priorytetów w zakresie przekazywania informacji, decyzji dla pracowników;
2) gromadzenie, analizowanie i przechowywanie informacji dotyczących obronności;
3) tworzenie systemów organizacyjnych oraz technicznych na potrzeby informowania,
ostrzegania i powiadamiania o zdarzeniach, a także podjętych decyzjach dotyczących spraw
obronnych.
6. W zakresie polityki kadrowej, funkcjonowania i organizowania pracy jednostki:
1) prowadzenie polityki kadrowej w zakresie obsady stanowisk służbowych zapewniających
przygotowanie oraz sprawne funkcjonowanie systemu kierowania;
2) planowanie i zapewnienie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i wojny odpowiednią obsadę kadrową;
3) zawiadamianie wojskowych komendantów uzupełnień o pracownikach podlegających
obowiązkowi czynnej służby wojskowej którzy:
-posiadają nadany przydział mobilizacyjny pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział
organizacyjno-mobilizacyjny,
- zastali przeznaczeni do wykonania świadczeń na rzecz obrony, których świadczeniobiorcą są
siły zbrojne RP,
4)  prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia
czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
5) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do
formacji obrony cywilnej i jednostek przewidzianych do militaryzacji;
6) realizowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju nałożone na jednostkę
w formie decyzji administracyjnej;
7)prowadzenie spraw z zakresu stałego dyżuru;
8) organizowanie ewakuacji pracowników w sytuacjach występowania zagrożeń;
9) organizowanie systemu powiadamiania kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstwa na
okres zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w tym w razie
wystąpienia działań terrorystycznych a także na czas wojny.
7. W zakresie organizacyjno-prawnym:
1) wydawanie aktów normatywno-prawnych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym
koordynujące w przedsiębiorstwie realizację zadań w zakresie obronności
i bezpieczeństwa publicznego;
2) zawieranie umów i porozumień dotyczących realizacji zadań obronnych.
8. W zakresie spraw finansowych:
1) planowanie środków finansowych niezbędnych na pokrycie zadań obronnych i obrony
cywilnej;
2) prowadzenie spraw wynikających z refundacji wydatków obronnych pokrywanych przez
wojewodę;
3) prowadzenie ewidencji wartości posiadanego przez jednostkę sprzętu obronnego
i wyposażania obrony cywilnej.
9. W zakresie ochrony informacji niejawnych:
1)  współdziałanie z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony
państwa w zakresie realizacji zadań obronnych;
2)  przygotowanie procedury w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego
i wojennego w zakresie:
a) egzekwowania dodatkowych obostrzeń dotyczących ochrony informacji niejawnych,
b) zabezpieczania posiadanych środków łączności systemów informatycznych oraz
urządzeń poligraficznych;
II. Zadania dla poszczególnych kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych
§1.1. Do zadań Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej należy:
1) Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa u w czasie wojny, uwzględniając realizację następujących zadań:
a) analizowanie potrzeb dotyczących kierunków świadczeń socjalnych z uwzględnieniem warunków czasu kryzysu i wojny,
b) zapewnienie godziwej egzystencji ludności wymagającej wsparcia pomocy społecznej,
c)  opracowanie zasad dystrybucji wśród ludności artykułów pierwszej pomocy, w tym żywności i środków higieny,
d) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających wejście i działanie w rejonach kryzysu krajowych i międzynarodowych organizacji humanitarnych i instytucji zajmujących się pomocom ofiarom konfliktów zbrojnych,
e) typowanie obiektów możliwych do wykorzystania doraźnego przez organizacje pomocy społecznej w sytuacjach zdarzeń warunkujących wprowadzenie jednego z ustawowych stanów nadzwyczajnych,
f) zapewnienie wsparcia psychologicznego i posług duchownych ludności poszkodowanej w wyniku działań zbrojnych,
g) koordynacja i organizowanie współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i innych instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia w czasie wojny,
h) wdrażanie aktów prawnych oraz programów na rzecz wspierania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, kobiet oraz przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji w czasie kryzysu lub wojny,
i) wprowadzenie zasad organizowania i finansowania pieczy zastępczej nad dzieckiem oraz umieszczania w nich dzieci,
j) dofinansowanie działalności instytucji pieczy zastępczej nad dzieckiem, domów pomocy społecznej i ośrodków pomocy socjalnej oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej dla ewakuowanej ludności i uchodźców z rejonów działań zbrojnych.
 
2. Do zadań Dyrektora Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej należy:
1) Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania publicznej służby zdrowia na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, uwzględniając realizację następujących zadań:
a)świadczenie usług medycznych ludności poszkodowanej w wyniku sytuacji kryzysowych i działań zbrojnych,
b) tworzenie zastępczych miejsc szpitalnych,
c) działanie lecznictwa otwartego,
d)zabezpieczenie medyczne ewakuowanej ludności,
e) postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego,
f)  przeprowadzenie powszechnych, profilaktycznych zabiegów sanitarnych
i przeciwepidemicznych, zapobiegających masowym zachorowaniom i epidemiom,
g) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości medycznej
2) Realizacja szkoleń specjalistycznych z personelem medycznym przygotowujących go do działań w sytuacjach zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
3) Prowadzenie baz danych o szpitalach, ośrodkach zdrowia, transporcie i wolontariacie medycznym, instytucjach i organizacjach mogących udzielić wsparcia w czasie prowadzenia akcji ratowniczych lub sytuacji kryzysowych.
4) Gromadzenie informacji o możliwościach zaopatrywania w produkty lecznicze i wyroby medyczne niezbędne do świadczenia wzmożonych usług medycznych poszkodowanej ludności.
 
3.Do zadań Dyrektorów Zespołu Szkół w Czarżu, Zespołu Szkół w Ostromecku, Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej należy:
1) Opracowanie planów i innych dokumentów określających  formy i zasady funkcjonowania placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
2) Dokonywanie analiz potrzeb kadrowych pod kątem prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej przewidzianej do realizacji w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.
3) Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniami placówek oświatowych do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrodzenia państwa i w czasie wojny.
4) Bilansowanie potrzeb w sferze oświaty i wychowania oraz możliwości ich zaspokojenia wynikające z analizy zagrożeń prognozowanych na terenie gminy.
5) Określanie zasad funkcjonowania placówek oświatowych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zasad kształcenia i wychowania, a także opieki nad dziećmi i młodzieżą w warunkach wydłużonego czasu pracy rodziców realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa.
6) Planowanie przedsięwzięć zapewniających ochronę, a w razie konieczności również ewakuację dzieci i młodzieży szkolnej, nauczycieli oraz pracowników, a także ochronę obiektów, urządzeń i wyposażenia przed skutkami działań zbrojnych.
7) Planowanie na wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktu zbrojnego organizacji zastępczej sieci szkół, w tym również dla uczniów ewakuowanych z innych rejonów.
8) Dostosowywanie planów zajęć edukacyjnych i wychowawczych do potrzeb adekwatnych zagrożeń.
9) Realizacja przedsięwzięć zapewniających przekazanie obiektów szkolnych na cele obronne oraz przejęcie obiektów zastępczych przeznaczonych do realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania.
10)  Udział w opracowaniu planów dotyczących wykorzystania szkolnych obiektów sportowych na cele obronne, w tym dla potrzeb tymczasowego rozmieszczenia i zakwaterowania ludności na wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktu zbrojnego.
 
4. Do zadań Kierownika Gminnej Spółki Wodnej należy:
1) Współpraca z Urzędem Gminy w zakresie opracowania planów funkcjonowania publicznych ujęć wody pitnej w warunkach specjalnych oraz przygotowania ujęć awaryjnych, a także ich ochrony przed skażeniami i zakażeniami.
 
5. Do zadań Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej:
1) Udział w opracowaniu planów dotyczących wykorzystania obiektów administrowanych przez GOKiS na cele obronne, w tym dla potrzeb czasowego rozmieszczenia i zakwaterowania ludności na wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktu zbrojnego. 
 
6.Do zadań Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej:
1) Udział w opracowaniu planów dotyczących wykorzystania obiektów administrowanych przez Biblioteki na cele obronne, w tym dla potrzeb czasowego rozmieszczenia i zakwaterowania ludności na wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktu zbrojnego. 
 
7. Do zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Chełmińskiej, Czarżu, Gzinie, Wałdowie Królewskim należy:
1) Wsparcie działań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2) Realizacja przedsięwzięć zapewniających przekazanie obiektów infrastruktury technicznej administrowanych przez OSP na wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktu zbrojnego.
3) Współpraca z Urzędem Gminy w na wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktu zbrojnego, wsparcie działań na obszarze gminy,

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (20 października 2021, 09:47:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98