Zarządzenie nr 0050.65.2021WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 1 października 2021w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania

Zarządzenie nr 0050.65.2021
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 1 października 2021


w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania

Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 i poz. 2437, z 2020 r., poz. 268, oraz z 2021 r., poz. 791 i poz. 1723) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W  Regulaminie wynagradzania, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-6/09 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 czerwca 2009 r., tabela nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3. Traci moc zarządzenie nr 0050.93.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jego postanowień do wiadomości pracowników, z mocą obowiązującą od 1 października 2021 r.
 
 
 
Załącznik do zarządzenia nr 0050.65.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 1 października 2021 r.
 
Tabela maksymalnego miesięcznego poziomu  wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińskametryczka


Odpowiada za treść: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (19 października 2021, 16:24:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (19 października 2021, 16:25:49)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 112