Zarządzenie nr 0050.67.2021Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 18 października 2021w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na działania związane z organizacją rodzinnego rajdu rowerowego

Zarządzenie nr 0050.67.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 18 października 2021


w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na działania związane z organizacją rodzinnego rajdu rowerowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz na podstawie art. 18a ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535).
 
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Unieważnia się ogłoszony dnia 22 września 2021 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na działania związane z organizacją rodzinnego rajdu rodzinnego.

§ 2.
Unieważnienie, o którym mowa w § 1 następuje z uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty w przedmiotowym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska,
b) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej,
c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (18 października 2021, 14:31:14)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (18 października 2021, 14:40:47)
Zmieniono: korekta układu strony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 109