Zarządzenie nr 0050.62.2021Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 29 września 2021w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok

Zarządzenie nr 0050.62.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 29 września 2021


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok


Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372)  zarządza się, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  22 grudnia  2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok  zmienioną Uchwałą Nr XXVI.254.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX.274.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXX.278.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI.288.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 1 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII.303.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 23 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII.309.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.54.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV.323.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 48 956 123,88 zł zwiększa się  o kwotę       54 884,92 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 49 011 008,80 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 45 252 959,54 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 3 758 049,26 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 51 547 559,69 zł zwiększa się o kwotę 54 884,92 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 51 602 444,61 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 232 470,74 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 926 818,09 zł,
b) dotacje w wysokości 2 009 995,81 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 7 369 973,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 304 680,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 718 215,02 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
 
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 666 328,85 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 6.
 2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 666 328,85 zł, zgodnie z załącznikiem    Nr 7.
 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie                       z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  30 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
  §  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
  
  Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.62.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 54 884,92 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działu.
 
DOCHODY
750-75011 § 2010 (Urzędy Wojewódzkie):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 14 182,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 22 września 2021 r.
 
801-80153 § 2010 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 686,92 zł zgodnie z decyzją Wojewody            Nr WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 28 września 2021 r.
 
854-85415 § 2030 (Pomoc materialna dla uczniów):
– dokonuje się  zwiększenia dochodów o kwotę 35 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody        Nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 15 września 2021 r.
 
855-85513 § 2010 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 016,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody            Nr WFB.I.3120.3.68.2021 z dnia 29 września 2021 r.
    
WYDATKI
400-40002 (Dostarczanie wody):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 10 000,00 zł
§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych)
 
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 12 000,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4270 (zakup usług remontowych)
 
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 182,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 12 072,87 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 2 109,13 zł
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 41 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów  i wyposażenia) 33 000,00 zł
§ 4610 (koszty postępowania sądowego) 8 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 41 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4100 (wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne) 8 500,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 18 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 8 000,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 3 000,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 4 000,00 zł
 
 
750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 424,00 zł ogółem, w tym:
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 100,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 1 459,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 865,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 424,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 774,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 500,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 500,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 250,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 400,00 zł
 
801-80101 (Szkoły podstawowe):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 132 538,54 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 131 537,54 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 441,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 560,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 53 869,54 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 691,00 zł
§ 4400 (odpis na ZFŚS) 28 178,54 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 25 000,00 zł
 
801-80104 (Przedszkola):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 996,06 zł § 4440 (odpis na ZFŚS)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 65 979,82 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 50 000,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 310,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 6 669,82 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 9 000,00 zł
 
801-80113 (Dowożenie uczniów):
– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 20 000,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4210 (zakup materiałów  i wyposażenia)
 
801-80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):
– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę  6 000,00 zł z § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) do § 4700 (szkolenia)
 
801-80149 § 4710 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 200,00 zł (wpłaty na PPK)
 
801-80150 § 4710 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (wpłaty na PPK)
 
801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 686,92 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 6,79 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 680,13 zł
 
801-80195 (Pozostała działalność):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 485,24 zł § 4440 (odpis na ZFŚS)
 
 
854 85401 (Świetlice szkolne):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 997,21 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 3 096,84 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 3 900,37 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 797,21 zł ogółem, w tym:
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 3 897,21 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 2 900,00 zł
 
854-85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 200,00 zł § 44710 (wpłaty na PPK)
 
854-85415 § 3240 (Pomoc materialna dla uczniów):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 35 000,00 zł (stypendia dla uczniów)
 
855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 016,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne).
 
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, otrzymanych wniosków oraz planowanego wykonania.

Załącznik 1 29092021.pdf (107kB) pdf
Załącznik 2 29092021.pdf (205kB) pdf
Załącznik 7 29092021.pdf (133kB) pdf
Załącznik nr 6 29092021.pdf (97kB) pdf

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (7 października 2021, 11:57:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128