Zarządzenie nr 0050.63.2021WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 30 września 2021w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zarządzenie nr 0050.63.2021
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 30 września 2021


w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535), zarządzam, co następuje:

    § 1. Wprowadza się Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „Instrukcją”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

    § 2. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, ustala się wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

    § 3. Ustala się wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Instrukcji, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

    § 4. Funkcję Koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanego dalej „Koordynatorem”, powierza się Skarbnikowi Gminy.

    § 5. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej oraz Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Chełmińska do:
1) zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2) zapewnienia realizacji niniejszego zarządzenia;
3) współpracy z Koordynatorem w zakresie:
a) przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
b) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Instrukcji.

    § 6. Traci moc zarządzenie nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska.”

    § 7. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Koordynatorowi.
2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Koordynatorowi.

    § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.63.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 września 2021 r.
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

    § 1. 1. Instrukcja postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwana w dalszej treści „Instrukcją”, określa zasady realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535).
     2. Instrukcja ustala system identyfikacji obszarów zagrożenia, identyfikacji transakcji podlegających rejestracji i transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, podejmowania stosownych działań z nimi związanych oraz rozwiązania organizacyjne i procedury zapewniające jego sprawne funkcjonowanie.
     3. Podejmowane i realizowane czynności, stosowane urządzenia ewidencyjne oraz prowadzona korespondencja związane z niniejszą Instrukcją posiadają charakter poufny i podlegają szczególnej ochronie.
     4. Niedopełnienie przez Pracowników obowiązków wynikających z przepisów Ustawy oraz art. 165a i art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023), skutkuje odpowiedzialnością karną, jeżeli czyny wypełniają znamiona przestępstw w nich opisanych. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności porządkowej Pracowników, wynikającej z naruszenia przepisów Instrukcji.

    § 2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:
1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535);
2) Dokumentacji – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
3) Przetwarzaniu informacji - rozumie się przez to każdą operację wykonywaną na informacjach, w szczególności ich uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalenie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
4) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska;
5) Kierowniku jednostki – rozumie się przez to kierowników referatów Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Chełmińska;
6) Koordynatorze – rozumie się przez to koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powołanym zarządzeniem Wójta Gmina Dąbrowa Chełmińska;
7) Pracownikach – rozumie się przez to pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Chełmińska;
8) Urzędzie Gminy – rozumie się przez to Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej;
9) Jednostce  – rozumie się przez to gminne jednostki budżetowe w tym Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej;
10)  Dokumencie tożsamości – rozumie się przez to dowód osobisty, paszport, tymczasowy dowód osobisty, ważna legitymacja szkolna z fotografią i pieczęcią szkoły lub inny dokument ze zdjęciem, pozwalający na identyfikację osoby;
11)  GIIF – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

    § 3. Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:
1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych wykonawców;
4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
5) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

    § 4. Pracownicy zobowiązani są do:
1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego;
3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 Ustawy;
4) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 Ustawy oraz że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, sporządzony zgodnie z art. 83              ust. 2 Ustawy;
5) wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie właściwego ministra, wydanego na podstawie art. 84 ust. 4 Ustawy.

    § 5. 1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku Pracownika Jednostki, przedstawia Wójtowi do akceptacji projekt powiadomienia GIIF.
     2. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi do akceptacji.
     3. Kopia powiadomienia wraz z odpowiednią dokumentacją jest przechowywana w sposób uniemożliwiający do nich dostęp osobom nieupoważnionym.
     4. Podpisane przez Wójta powiadomienie wpisuje się do Rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator.
     5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, oraz osoby upoważnione na piśmie przez Wójta.

    § 6. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:
1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści;
2) prowadzenie Rejestru powiadomień GIIF;
3) okresowa analiza zapisów Rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań;
4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia GIF.

    § 7. Na wniosek Koordynatora, Kierownicy jednostki przekazują, w granicach swoich kompetencji:
1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF;
2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 Ustawy.
 
 

 
 
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.63.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 września 2021 r.
REJESTR POWIADOMIEŃ
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ


                                                                                                                                                                                                          
 
 
Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.63.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 września 2021 r.

oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Instrukcji
 
Ja niżej podpisana/podpisany* oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z treścią Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzonej zarządzeniem nr 0050.63.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2021 r.
Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w niej postanowień.

Dąbrowa Chełmińska, dnia ……………..                                                 ……………………………..
                                                                                                 czytelny podpis pracownika
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (1 października 2021, 09:42:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 148