Zarządzenie nr 0050.59.2021Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 7 września 2021w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o nagrodę Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2021 r.

Zarządzenie nr 0050.59.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 7 września 2021


w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o nagrodę Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2021 r.


Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu określającego zasady podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX.93.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5401), zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. Powołuję  Komisję opiniującą wnioski o nagrodę Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2021 r. w składzie:
1)  Dawid Pałczyński                                          - Przewodniczący Komisji;
2)  Dawid Baranowski                                        - Członek Komisji;
3)  Karol Morgut                                                - Członek Komisji;
4)  Elżbieta Galant                                            - Członek Komisji;
5)  Ryszard Kaczor                                            - Członek Komisji;
6)  Marek Kuśmierek                                         - Członek Komisji;
7)  Michał Bulczak                                             - Członek Komisji;
8)  Małgorzata Sadurska                                    - Członek Komisji;
9) Przedstawiciel Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dąbrowie Chełmińskiej     - Członek Komisji;
10)  Przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Bydgoszczy   - Członek Komisji;
11)  Przedstawiciel Wolnego Związku Zawodowego „Forum – Oświata” w Bydgoszczy                   - Członek Komisji.

     2. Regulamin prac Komisji opiniującej wnioski o nagrodę Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04 maja 2016 roku) upoważniam członków komisji opiniującej wnioski o nagrodę Wójta Gminy Dabrowa Chełmińska w 2021 r. do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy  w Dąbrowie Chełmińskiej, w zakresie niezbędnym do udziału w pracach w/w komisji. Upoważnienia udziela się na czas wykonywania zadań w Komisji, w związku z opiniowaniem wniosków o nagrodę Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia nr 0050.59.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 7.09.2021 r.
 
REGULAMIN PRAC KOMISJI OPINIUJĄCEJ WNIOSKI
O NAGRODĘ WÓJTA W 2021 r.
§ 1. Komisja opiniująca wnioski o nagrodę Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2021 r. zwana dalej Komisją, jest zespołem powołanym przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, w celu wydania opinii w sprawie przyznania nagród Wójta dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
§  2. W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby, które mają być beneficjentem nagrody, a także pozostające z nim w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia.
§  3. Każdy członek Komisji przedstawia Oświadczenie, że nie jest osobą mającą być beneficjentem nagrody, a także, że nie pozostaje z nią w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, w procedurze przyznania nagrody Wójta, którego wzór został określony w załączniku.
§ 4. Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący.
§ 5. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
2) przewodniczenie posiedzeniom Komisji;
3) wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji;
4) określenie zadań członków Komisji;
5) zapewnienie sprawnego przebiegu prac;
6) nadzorowanie prawidłowości sporządzenia protokołu z prac Komisji;
7) informowanie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska o okoliczności powodującej wykluczenie osoby wchodzącej w skład Komisji;
§ 6. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie bezstronności i przejrzystości podczas prac Komisji.
§ 7. Komisja, na podstawie złożonych dokumentów ocenia wnioski i przesłanki przyznania nagrody Wójta poszczególnym kandydatom.
§ 8. Opinie Komisji podejmowane są większością głosów i są przedstawiane w formie pisemnej Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 9. 1. Posiedzenia Komisji protokołowane są przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego Komisji.
2. Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje jej przewodniczący.
 
 
Załącznik do Regulaminu prac Komisji
                        opiniującej wnioski o nagrodę wójta w 2021 r.
 
OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI OPINIUJĄCEJ
 
W związku z powołaniem  mnie do pracy jako członka Komisji Opiniującej wnioski o nagrodę Wójta, oświadczam, że nie jestem osobą mającą być beneficjentem nagrody Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, a także, że nie pozostaje do takiej osoby w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia.
 
 
W razie zmiany jakiejkolwiek informacji podanej w oświadczeniu, zobowiązuję się do niezwłocznego złożenia w formie pisemnej nowego oświadczenia
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
imię, nazwisko                                             data i podpis
 
……………………                                               …………………………..
 
 
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy
Opublikował: Barbara Piórkowska (9 września 2021, 14:48:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123