Zarządzenie nr 0050.56.2021Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 sierpnia 2021w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 i lata następne

Zarządzenie nr 0050.56.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 sierpnia 2021


w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 i lata następne

Na podstawie art. 233  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  2021r. poz. 305, 1535.), art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 1 Uchwały Nr X/66/11 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 9 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy referatów oraz pracownicy samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy opracowują materiały planistyczne na 2022 rok           w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone           i powierzone (jeżeli występują).
 
§ 2. Podstawą planowania dochodów Gminy w 2022 roku jest prognozowane wykonanie dochodów w roku 2021 z uwzględnieniem przewidywanych zmian, które mogą nastąpić           do końca 2021 roku. Do planowania dochodów należy przyjąć następujące założenia:
    1. Podatek od nieruchomości od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m² powierzchni.
    2.  Podatek od środków transportowych od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 Ustawy o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy.
a) mniejszej niż 22 miejsca – 432,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1 286,00 zł.
     3.  Opłaty za wodę i ścieki wg. obowiązujące taryfy.
     4.  Pozostałe podatki i opłaty – bez zmian.
    5. Wysokość podatku rolnego ustalona zostanie po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniej ceny skupu żyta.
     6. Dochody z majątku winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości.
    7. Wpływy ze sprzedaży składników  majątkowych powinny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości lub zbędnego majątku ruchomego, a w przypadku braku wyceny na podstawie wartości przewidywanych (należy podać ilość działek oraz cenę jednostkową).
    8. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych.
   9. Dochody z tytułu udziałów w podatkach oraz subwencji przekazywanych przez budżet państwa na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
10. Dochody i wydatki na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody.
 
§ 3. Wydatki budżetu winny być zaplanowane w sposób racjonalny, celowy i oszczędny. 
   1. Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych na 2022 rok są:
a) zatrudnienie wg stanu w 2021 r. (na dzień 1 września 2021 r.) oraz ewentualne zmiany organizacyjne,
b) przewidywany wzrost wynagrodzeń o 2 % oraz przewidywany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz z dodatkami (np.: stażowy, funkcyjny),
c) zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych na podstawie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022 zatwierdzonych przez organ prowadzący, a wynagrodzenia zgodnie     z założeniami Ministra Finansów. Przy planowaniu wynagrodzeń nauczycieli należy uwzględnić skutki awansu zawodowego,
d) wynagrodzenia w jednostkach oświatowych należy podać z podziałem na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych (wynagrodzenia zasadnicze, godziny ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa, indywidualne nauczanie, fundusz nagród i fundusz zdrowotny) oraz pracowników administracji i obsługi.
   2. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 8,5 % sumy  wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1872).
3. Składki na ubezpieczenia społeczne  planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia      13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 423 ze zm.).
  4. Wydatki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości określonej w ustawie budżetowej.
  5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki organizacyjne, z wyłączeniem jednostek oświaty, planują zgodnie z ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 746). Do planowania odpisu przyjmuje się  kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.  
W odniesieniu do placówek oświaty odpis planuje się zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.).
6. Pozostałe wydatki bieżące planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2021 r., pomniejszonego o wydatki jednorazowe, na które jednostka otrzymała dodatkowe środki w ciągu roku budżetowego. Wydatki remontowe należy ująć jako odrębne zadanie wraz   ze  szczegółowym ich uzasadnieniem.
  7. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień należy szacować             w wysokości kwot wynikających z zawartych umów.
  8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok bieżący i lata następne należy podać w następującym zakresie:
a) nazwa zadania
b) planowany koszt całkowity zadania
c) planowane wydatki na rok 2022 i lata następne
d) źródła finansowania zadania
e) jednostkę organizacyjną realizującą zadanie.
 
§ 4. Podstawą przyznania dotacji podmiotowej dla instytucji kultury są środki na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty bieżące.
§ 5. Materiały planistyczne należy przedłożyć w formie dokumentu w terminie do dnia   30 września 2021 r.
 
§ 6. Generalna zasada jaka obowiązuje przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2022: wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących.
 
§ 7. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Dąbrowa Chełmińska zostanie opracowana na lata 2022 - do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
WPF obejmuje planowane dochody i planowane wydatki oraz planowane przychody i rozchody budżetu.
 
§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Dyrektorom, Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, Kierownikom referatów Urzędu Gminy i pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska.
 
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (30 sierpnia 2021, 14:19:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163