Zarządzenie nr 0050.57.2021Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 sierpnia 2021w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie nr 0050.57.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 sierpnia 2021


w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

 
Na podstawie art. 266 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535) oraz § 1 Uchwały Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze wraz   z informacją kształtowaniu się  o wieloletniej prognozy finansowej, zarządzam co następuje:
 
§  1. Przedłożyć informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. wraz z materiałami według załączników od Nr 1 do Nr 14 do niniejszego zarządzenia:
1. Plan dochodów po zmianach:  48 536 342,56 zł
- dochody bieżące  45 156 309,98 zł
- dochody majątkowe   3 380 032,58 zł
2. Wykonane dochody:  26 882 165,63 zł
- dochody bieżące  25 604 622,77 zł
- dochody majątkowe   1 277 542,86 zł
3. Plan wydatków po zmianach:  51 150 098,37 zł
- wydatki bieżące  44 226 962,85 zł
- wydatki majątkowe  6 923 135,52 zł
4. Wykonane wydatki  23 428 036,80 zł
- wydatki bieżące  22 397 797,25 zł
- wydatki majątkowe   1 030 239,55 zł
5. Planowana/y nadwyżka/deficyt budżetowy   (-) 2 613 755,81 zł
6. Wykonana/y/nadwyżka/deficyt(+) 3 454 128,83 zł.
                                                                                              
§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach, programach lub zadaniach według załącznika Nr 14 do niniejszego zarządzenia.
  § 3. Przedłożyć informację, o której mowa w § 1, § 2:
        1. Radzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.
        2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
                       
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
  Uzasadnienie
Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia  informację z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.  wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Przedstawia, również informację o przebiegu wykonania planu finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  i samorządowej instytucji kultury.


Załącznik 1.pdf (870kB) pdf
Załącznik 2.pdf (1344kB) pdf
Załącznik 3.pdf (399kB) pdf
Załącznik 4.pdf (299kB) pdf
Załącznik 5.pdf (297kB) pdf
Załącznik 6.pdf (297kB) pdf
Załącznik 7.pdf (217kB) pdf
Załącznik 8.pdf (211kB) pdf
Załącznik 9.pdf (581kB) pdf
Załącznik 10.pdf (127kB) pdf
Załącznik 11.pdf (288kB) pdf
Załącznik 12.pdf (120kB) pdf
Załącznik 13.pdf (120kB) pdf
Załącznik 14.pdf (256kB) pdf
informacja z wykonania budżetu za I pół.2021.pdf (871kB) pdf

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (30 sierpnia 2021, 14:15:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93