Zarządzenie nr 0050.54.2021Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 23 sierpnia 2021w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok

Zarządzenie nr 0050.54.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 23 sierpnia 2021


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok


Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372)  zarządza się, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  22 grudnia  2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok  zmienioną Uchwałą Nr XXVI.254.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX.274.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXX.278.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI.288.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 1 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII.303.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 23 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII.309.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 48 684 350,61 zł zwiększa się  o kwotę       17 969,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 48 702 319,61 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 45 044 160,35 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 3 658 159,26 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 51 298 106,42 zł zwiększa się o kwotę 17 969,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 51 316 075,42 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 058 171,55 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 853 517,15 zł,
b) dotacje w wysokości 2 014 495,81 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 7 257 903,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 342 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 717 715,99 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
 
  §  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.54.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 17 969,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działu.
 
DOCHODY
852-85214 § 2030 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne          i rentowe):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 17 969,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.54.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
 
WYDATKI
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 5 000,00 zł z § 4270 (zakup usług remontowych) do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
 
750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):
– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 3 000,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4300 (zakup usług pozostałych)
 
852-85214 § 3110 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 17 969,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych
 
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji oraz otrzymanych wniosków.

Załącznik nr 1.pdf (81kB) pdf
Załącznik nr 2.pdf (128kB) pdf

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (27 sierpnia 2021, 13:38:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114