Zarządzenie nr 0050.55.2021Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 sierpnia 2021w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Zarządzenie nr 0050.55.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 sierpnia 2021


w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

            Na podstawie art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), zarządzam co następuje:
            § 1. Wprowadzam Regulamin dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
            § 2. Ustalam wykaz miejsc zbiórki uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.1. W ramach zorganizowanego transportu uczniów do szkół, dozwolony jest przewóz uczniów, których droga z domu do szkoły nie przekracza 3 km w przypadku dzieci 5-6 letnich oraz uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, i 4 km w przypadku uczniów klas V - VIII szkoły podstawowej.
            2. W terminie do 10 września każdego roku dyrektorzy szkół  sporządzą listę uczniów wymienionych w ust. 1.
            § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz inspektorowi do spraw oświaty.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Regulamin dowożenia uczniów.pdf (149kB) pdf
wykaz miejsc zbiówrki Regulamin dowożenia uczniów.pdf (119kB) pdf
Punkty zbiórki uczniów Zespół Szkół w Czarżu.pdf (551kB) pdf
Punkty zbiórki uczniów Zespół Szkół w Dabrowie Chełmińskiej.pdf (623kB) pdf
Punkty Zbiórki Zespół Szkół w Ostromecku.pdf (269kB) pdf 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (27 sierpnia 2021, 13:21:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127