Zarządzenie nr 0050.58.2021Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 sierpnia 2021w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych oraz losowania nagrody w ramach realizacji działań mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

Zarządzenie nr 0050.58.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 sierpnia 2021


w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych oraz losowania nagrody w ramach realizacji działań mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

 
Na podstawie art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm.), art. 33  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r. poz. 1372 ) oraz decyzji Nr WSPN.II.967.167.2021 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. zarządzam, co następuje

            § 1.  W celu właściwego gospodarowania materiałami promocyjnymi wprowadzam Regulamin wydawania materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenia losowania nagrody w ramach realizacji działań mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.


  § 2.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. szczepień w Gminie Dąbrowa Chełmińska.

            § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
   
  
Załącznik do Zarządzenia
       Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska            
Nr 0050.58.2021  z dnia 26 sierpnia 2021 r.
 
 
REGULAMIN WYDAWANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH ORAZ PRZEPROWADZENIA LOSOWANIA NAGRODY W RAMACH REALIZACJI DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA (W SZCZEGÓLNOŚCI W WIEKU 60+) PODDAJĄCYCH SIĘ SZCZEPIENIU PRZECIW COVID-19

 
1.Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska w ramach realizacji decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego prowadzi nieodpłatną dystrybucję materiałów promocyjnych w postaci oznakowanych napisem „Gmina Dąbrowa Chełmińska #szczepimysię” butelek filtrujących Dafi.

2. Do odbioru artykułu promocyjnego uprawniony jest  mieszkaniec  Gminy Dąbrowa Chełmińska w pełni zaszczepiony.Artykuły promocyjne będą wydawane w punkcie mobilnym w dniu 29 sierpnia 2021r. (Dąbrowa Chełmińska) oraz w okresie od 30 sierpnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21, do wyczerpania zasobów.

3. Przy odbiorze artykułu promocyjnego należy okazać dowód osobisty  oraz  dokument potwierdzający przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19 i wypełnić formularz odbioru artykułu promocyjnego w ramach promocji szczepień  przeciwko COVID -19, stanowiący załącznik do Regulaminu.

4.W dniu 29 sierpnia 2021r. podczas organizowanego szczepienia przeprowadzone zostanie  losowanie nagrody  w wysokości 500 zł, spośród osób zaszczepionych będących mieszkańcami Gminy Dąbrowa Chełmińska.Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik wrzuca do zalakowanej urny kartkę zawierającą numer telefonu. Losowanie odbędzie się o godz. 18:00 przez 3 osoby wyznaczone przez Wójta Gminy.

4. Zwycięzca loterii zostanie poinformowany telefonicznie.
 
   
    
 
Załącznik do Regulamin
wydawania materiałów promocyjnych
oraz przeprowadzenia losowania nagrody
w ramach realizacji działań mających na celu
zwiększenie liczby mieszkańców
Gminy Dąbrowa Chełmińska (w szczególności w wieku 60+)
poddających się szczepieniu przeciw COVID-19
 
 
POTWIERDZENIE ODBIORU ARTYKUŁU PROMOCYJNEGO W RAMACH PROMOCJI SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19
 

………………………………………….
(imię i nazwisko)
 
…………………………………………
(miejscowość zamieszkania)
 
 
W dniu  ………………. otrzymałam/em BUTELKĘ FILTRUJĄCĄ DAFI w ramach bezpłatnej dystrybucji w związku z promocją szczepień przeciwko COVID-19.
Jednocześnie oświadczam, iż jestem mieszkańcem Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
Wyrażam/ nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgody na udział w losowaniu nagrody w wysokości 500 zł                        
 
 
…………….………………..
                                                                                              (podpis)
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (27 sierpnia 2021, 11:31:43)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (27 sierpnia 2021, 13:02:04)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 305