Zarządzenie nr 0050.51.2021Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 27 lipca 2021w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie nr 0050.51.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 lipca 2021


w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska


 
        Na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz art. 30 ust. 2 pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz.713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) przedstawiam, co następuje:  
 
       § 1. Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku realizacja budżetu            przedstawia się następująco:
1. Dochody    plan  48 536 342,56 zł    wykonanie   26 882 165,63 zł – 55,4 % z tego:
a) dochody bieżące   plan  45 156 309,98 zł  wykonanie  25 604 622,77 zł –  56,7 %
b) dochody  majątkowe  plan    3 380 032,58 zł wykonanie  1 277 542,86 zł –   37,8 %.
 
2. Wydatki    plan  51 150 098,37 zł   wykonanie  23 428 036,80 zł  – 45,8 %, z tego:
a) wydatki bieżące  plan  44 226 962,85 zł   wykonanie  22 397 797,25 zł –  50,6 %
b) wydatki majątkowe  plan 6 923 135,52 zł  wykonanie  1 030 239,55 zł –  14,9 %.
 
3. Na dzień 30.06.2021 r.  występuje nadwyżka w wysokości 3 454 128,83 zł.
 
4. Przychody plan  4 105 409,81  zł      wykonanie 5 347 386,52 zł
     w tym:
-  kredyty i pożyczki  plan 1 458 101,00 zł  wykonanie   500 000,00 zł
-  nadwyżka z lat ubiegłych   plan    356 308,64 zł   wykonanie  356 308,64 zł
-  niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        plan  1 155 654,81 zł   wykonanie  1 155 654,81 zł
-  wolne środki  plan  725 345,36 zł  wykonanie    3 335 423,07 zł
-  inne źródła   plan  410 000,00 zł  wykonanie 0,00 zł.
 
5. Rozchody  plan  1 491 654,00 zł  wykonanie  595 106,00 zł
    w tym :
    - spłaty pożyczek i kredytów   plan   1 081 654,00 zł    wykonanie  595 106,00 zł
    - udzielone pożyczki    plan  410 000,00 zł    wykonanie  0,00 zł.
 
        § 2. Do dnia 30 czerwca 2021 roku nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.
 
        § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo    przyjęty.
 
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału przekazuje kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (28 lipca 2021, 12:25:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98