Zarządzenie nr 0050.50.2021Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 21 lipca 2021w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Zarządzenie nr 0050.50.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 21 lipca 2021


w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378, z 2021 r. poz. 1038) i  § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246) oraz zgody Nr 172/2021 Dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
w następującym składzie:
1)  Barbara Piórkowska    - przewodnicząca Komisji;
2)  Iwona Hentrich           - członek Komisji;
3)  Waldemar Gębka       - członek Komisji.
 
   § 2. Zniszczeniu podlega dokumentacja niearchiwalna wymieniona w spisie dokumentacji niearchiwalnej aktowej kategorii B, z dnia 20.05.2021 r.
 
    § 3.1. Komisja dokona zniszczenia dokumentacji wymienionej w § 2 z zachowaniem szczególnej staranności.
         2. Dokumentację przeznaczoną do zniszczenia należy spalić w kotłowni Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
         § 4. Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonej czynności w terminie do 30 lipca 2021 r.
 
         § 5. Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu czynności określonych  w § 4.
 
         § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
        
 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (26 lipca 2021, 10:11:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79