Zarządzenie nr 0050.49.2021Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 15 lipca 2021w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok

Zarządzenie nr 0050.49.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 15 lipca 2021


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok

 
Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713, 1378, z 2021 r. poz. 1038)  zarządza się, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  22 grudnia  2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok  zmienioną Uchwałą Nr XXVI.254.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX.274.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXX.278.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 30 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI.288.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 1 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII.303.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 23 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 48 536 342,56 zł zmniejsza się  o kwotę       300 665,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 48 235 677,56 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie  44 855 644,98 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie    3 380 032,58 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 51 150 098,37 zł zmniejsza się o kwotę 300 665,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 50 849 433,37 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 43 926 297,85 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 856 089,21 zł,
b) dotacje w wysokości 2 018 495,81 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 6 923 135,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 342 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 317 147,64 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
 
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej          i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 548 768,13 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 6.
 2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 548 768,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie                       z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  w wysokości  30 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
  §  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 300 665,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.
 
DOCHODY
855-85504 § 2010 (Wspieranie rodziny):
– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 309 427,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody    Nr WFB.I.3120.3.44.2021 z dnia 8 lipca 2021 r.
 
855-85513 § 2010 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8 762,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody           Nr WFB.I.3120.3.43.2021 z dnia 8 lipca 2021 r.
 
 
WYDATKI
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 6 000,00 zł z § 4270 (zakup usług remontowych) do § 4610 (koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego)
 
801-80101 (Szkoły podstawowe):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 115 929,28 zł ogółem, w tym:
§ 4307 (zakup usług pozostałych) 109 309,72 zł
§ 4309 (zakup usług pozostałych) 6 619,56 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 115 929,28 zł ogółem, w tym:
§ 4707 (szkolenia) 109 309,72 zł
§ 4709 (szkolenia) 6 619,56 zł
 
855-85504 (Wspieranie rodziny):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 309 427,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 303 300,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 4 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 689,00 zł
§ 4120 (składki na FP) 98,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 353,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 927,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 60,00 zł
 
855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 762,00 zł (składki na ubezpieczenie społeczne).
 
 
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, otrzymanego wniosku i planowanego wykonania.

Załącznik nr 1 30062021.pdf (54kB) pdf
Załącznik nr 2 30062021.pdf (137kB) pdf
Załącznik nr 6 30062021.pdf (52kB) pdf
Załącznik nr 7 30062021.pdf (128kB) pdfmetryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (19 lipca 2021, 11:01:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 190