Zarządzenie nr 0050.45.2021Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2021w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.

Zarządzenie nr 0050.45.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 czerwca 2021


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.


 
Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713, 1378, z 2021 r. poz. 1038)  zarządza się, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia  2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok  zmienioną Uchwałą Nr XXVI.254.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX.274.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXX.278.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI.288.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia        1 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII.303.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 48 501 698,56 zł zwiększa się  o kwotę       34 644,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 48 536 342,56 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie  45 156 309,98 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie  3 380 032,58 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 51 115 454,37 zł zwiększa się o kwotę 34 644,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 51 150 098,37 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 226 962,85 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 860 936,21 zł,
b) dotacje w wysokości 2 018 495,81 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 6 923 135,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 342 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 317 147,64 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
 
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej          i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 849 433,13 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 6.
 2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 849 433,13 zł, zgodnie z załącznikiem    Nr 7.
 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie                       z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  30 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
  §  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 34 644,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.
 
DOCHODY
852-85230 § 2030 (Pomoc w zakresie dożywiania):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 32 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.39.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.
 
855-85513 § 2010 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 644,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody            Nr WFB.I.3120.3.40.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
 
 
WYDATKI
851-85195 (Pozostała działalność):
– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 43,25 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4010 (wynagrodzenia osobowe)
 
852-85228 (Usługi opiekuńcze i pozostałe usługi opiekuńcze):
– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 000,00 zł z § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) do § 4300 (zakup usług pozostałych)
 
852-85230 § 3110 (Pomoc w zakresie dożywiania):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 32 000,00 zł (świadczenia społeczne)
 
855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 644,00 zł (składki na ubezpieczenie społeczne)
 
 
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, otrzymanego wniosk i planowanego wykonania.

Załącznik nr 1 30062021.pdf (54kB) pdf
Załącznik nr 2 30062021.pdf (137kB) pdf
Załącznik nr 6 30062021.pdf (52kB) pdf
Załącznik nr 7 30062021.pdf (128kB) pdf

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (12 lipca 2021, 11:28:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 230