Zarządzenie nr 0050.44.2021WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 29 czerwca 2021w sprawie powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 0050.44.2021
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 29 czerwca 2021


w sprawie powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz § 11 ust. 4 załącznika do uchwały nr XXIII.228.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  25 listopada 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa Chełmińska  (Dz. Urz. Woj. kujawsko-pomorskiego poz. 5781) zarządzam, co następuje:

        § 1. 1. Powołuję Gminną Komisję Mieszkaniową, zwaną dalej Komisją, w składzie:
1) Aneta Lewandowska – Przewodnicząca Komisji,
2) Mariusz Buliński – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3) Anna Bańka –  Członek Komisji,
4) Krystian Blamowski – Członek Komisji
5) Beata Zielińska – Gołembiewska – Członek Komisji,
6) Barbara Piórkowska – Członek Komisji.
         2. Członkowie Komisji są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach wnioskodawców oraz członków ich gospodarstw domowych przekazanych w związku z realizacją zadań Komisji.
         3. Członkowie Komisji składają oświadczenie o zachowaniu w poufności danych dotyczących spraw objętych przedmiotem działania Komisji oraz do zachowania w poufności danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania, do których mają dostęp z związku z realizacją zadań Komisji.
         4. Komisja działa w oparciu o regulamin, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
        
        § 2. Traci moc zarządzenie nr 0050.84.2011 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej.
 
        § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia nr 0050.44.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 29 czerwca 2021
 
REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ
 
Rozdział 1
Zasady ogólne
         § 1. 1. Do zadań Gminnej Komisji Mieszkaniowej, zwanej dalej Komisją, należy:
1) opiniowanie wniosków o najem lub podnajem lokali mieszkalnych oraz najem socjalny lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Dąbrowa Chełmińska;
2) kontrola nad prawidłowością rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lub podnajem lokali mieszkalnych i  socjalnych;
3) opiniowanie sporządzanych przez Wójta Gminy projektów list osób ubiegających się o najem lub podnajem lokalu mieszkalnego lub socjalnego oraz nadzór nad prawidłowością sporządzanych projektów;
4) opiniowanie innych kwestii lokalowych, w tym związanych z najmem lokali przeznaczonych do remontu lub adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne.
         2. Opinie Komisji oraz wnioski z przeprowadzanych kontroli, o których mowa w ust. 1, są wyrażane w formie protokołu z posiedzenia Komisji.
 
         § 2. Komisja w szczególności:
1) dokonuje wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych i bytowych osób składających wnioski;
2) przeprowadza rozmowy indywidualne z osobami ubiegającymi się o lokal mieszkalny;
3) wskazuje kolejność realizacji wyroków sądowych nakazujących Gminie złożenie propozycji zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
 
         § 3. Komisja przy rozpatrywaniu wniosków kieruje się:
1) przepisami prawa materialnego;
2) zasadami gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ustalonymi w uchwałach Rady Gminy;
3) względami społecznymi wynikającymi z oceny stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej i stanu zasobów mieszkaniowych Gminy.
 
Rozdział 2
Tryb pracy Komisji
         § 4. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego, wskazany w niniejszym zarządzeniu.
         2. Komisja wykonuje swoje czynności w składzie co najmniej 3-osobowym.
         3. W pracach Komisji za zgodą jej Przewodniczącego mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby.
         4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, w terminach ustalonych przez jej Przewodniczącego lub na wniosek Wójta Gminy.
         5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W  przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
         6. Członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału w sprawie, w której jest stroną albo pozostaje z osobą będącą stroną w sprawie w takim stosunku prawnym bądź faktycznym, który może mieć wpływ na wynik wyrażonej przez Komisję opinii. Fakt ten odnotowuje się w protokole Komisji.
         7. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie biorący udział w posiedzeniu.
         8. Protokół Komisji, do którego dołącza się listę obecności osób obecnych na posiedzeniu Komisji, powinien zawierać w szczególności:
1) datę i miejsce posiedzenia;
2) imię, nazwisko i funkcję osoby przewodniczącej posiedzeniu;
3)      informację o ewentualnym wyłączeniu członka Komisji z udziału w sprawie, o której mowa w ust. 6;
4) porządek lub temat posiedzenia;
5) wykaz osób, których wnioski zostały przedłożone do zaopiniowania;
6) opinie, wnioski i uwagi dotyczące rozpatrywanych spraw;
7) wyniki głosowania, wypracowane stanowiska;
8) opinie oraz wnioski.
         9. Komisja w przypadku wątpliwości co do danych zamieszczonych we wniosku mieszkaniowym, dokonuje wizji warunków w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wizja traktowana jest na równi z posiedzeniem Komisji, a ustalenia dokonane podczas wizji spisywane są w formie protokołu z posiedzenia Komisji. O konieczności przeprowadzenia wizji decyduje Komisja.
         10. Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego przedkłada Wójtowi Gminy do zapoznania się i zaopiniowania protokół wraz z innymi dokumentami z posiedzenia.
 
         § 5. 1. Obsługę biurową niezbędną dla potrzeb Komisji, w tym przygotowywanie materiałów na jej posiedzenia, zapewnia pracownik merytoryczny zajmujący się sprawami gospodarki mieszkaniowej.
         2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 prowadzi i przechowuje całość dokumentacji Komisji oraz odpowiada za ich kompletność i prawidłowość.
 

metryczka


Odpowiada za treść: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (12 lipca 2021, 10:15:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172