Zarządzenie nr 0050.86.2020Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 grudnia 2020w sprawie w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Zarządzenie nr 0050.86.2020
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) i  § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246) oraz zgody Nr 307/2020 Dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powołuję Komisję do przeprowadzenia zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w następującym składzie:
1) Barbara Piórkowska - przewodnicząca Komisji;
2) Iwona Hentrich - członek Komisji;
3) Waldemar Gębka - członek Komisji.
§ 2.
Zniszczeniu podlega dokumentacja niearchiwalna wymieniona w spisie dokumentacji niearchiwalnej aktowej kategorii B z dnia 30.11.2020 r.
 
§ 3.
1. Komisja dokona zniszczenia dokumentacji wymienionej w § 2 z zachowaniem szczególnej staranności.
2. Dokumentację przeznaczoną do zniszczenia należy spalić w kotłowni Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.
§ 4.
Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonej czynności w terminie do 31 stycznia 2021 r.

§ 5.
Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu czynności określonych  w § 3.
 
§ 6.
Wykonanie Zarządzenia powierza  się Sekretarzowi Gminy. 
 
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Hentrich
Opublikował: Sławomir Zieliński (4 stycznia 2021, 13:11:14)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (4 stycznia 2021, 13:16:56)
Zmieniono: korekta atrybutu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 52