Zarządzenie nr 0050.19.2020Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2020w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.19.2020
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 marca 2020


w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2019 rok


 
Na podstawie art. 267 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), zarządzam co następuje:
§  1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz   z materiałami informacyjnymi według załączników od Nr 1 do Nr 16 do niniejszego Zarządzenia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§   2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  z wykonania budżetu za rok ubiegły, sprawozdanie publicznego zakładu opieki zdrowotnej   i samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego w terminie  do 31 marca po roku budżetowym.ZAŁĄCZNIKI

załącznik 1 (779kB) pdf
załącznik 2 (1452kB) pdf
załącznik 3 (393kB) pdf
załącznik 4 (696kB) pdf
załącznik 5 (431kB) pdf
załącznik 6 (89kB) pdf
załącznik 7 (214kB) pdf
załącznik 8 (262kB) pdf
załącznik 9 (112kB) pdf
załącznik 10 (569kB) pdf
załącznik 11 (373kB) pdf
załącznik 12 (275kB) pdf
załącznik 13 (101kB) pdf
załącznik 14 (117kB) pdf
załącznik 15 (263kB) pdf
załącznik 16 (659kB) pdf
objaśnienia (948kB) pdf

 
  
  
 
 
 
 


metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (30 marca 2020, 12:36:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173