Strona główna  >  Zarządzenia  >  2019

Zarządzenie nr 0050.76.2019
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 7 października 2019


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr III.29.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
28 grudnia 201
8 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019 zmienionej Uchwałą Nr IV.47.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 marca 2019 r., Uchwałą Nr V.57.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VI.70.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 maja 2019 r., Uchwałą Nr VII.82.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.57.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lipca 2019 r., Uchwałą Nr VIII.88.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.74.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2019 r., Uchwałą Nr IX.97.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 45 692 956,49 zł zwiększa się o kwotę 1 062 173,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 46 755 129,49 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 40 016 658,63 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 6 738 470,86 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 45 692 956,49 zł zwiększa się o kwotę 1 062 173,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 46 755 129,49 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 38 342 955,80 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 632 278,36 zł,

b) dotacje w wysokości 1 537 622,88 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 412 173,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 40 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 855 330,84 , zgodnie

z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 5. Otrzymuje brzmienie:

§ 5.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 10 223 391,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 8.”.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.76.2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Dokonuje się zwiększa się dochodów i wydatków o kwotę 1 062 173,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działu.DOCHODY


751-75108 § 2010 (Wybory do Sejmu i Senatu) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 29 300,00 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-801-3/19 z dnia 7 października 2019 r.

852-85528 § 2010 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8 567,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.77.2019 z dnia 1 października 2019 r.


855-85501 § 2060 (Świadczenia wychowawcze) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 020 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 7 października 2019 r.


855-85513 § 2010 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z przepisami prawa ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 306,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.76.2019 z dnia 30 września 2019 r.


WYDATKI

400-40002 (Dostarczenie wody) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 100,00 zł z § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) na § 4440 (odpis na ZFŚS)


600-60016 (Drogi publiczne gminne) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 400,00 zł z § 4280 (zakup usług zdrowotnych) na § 4440 (odpis na ZFŚS)


750-75023 (Administracja publiczna) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 000,00 zł z § 4280 (zakup usług zdrowotnych) na § 4270 (zakup usług remontowych)


750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 70,00 zł z § 4120 (składki na FP) na § 4440 (odpis ZFŚS)


751-75108 (Wybory do Sejmu i Senatu):

- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 29 959,62 zł ogółem, w tym:

§ 3030 (Różne wydatki na rzecz osób fizycznych) 29 300,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 659,62 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 659,62 zł ogółem, w tym:

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 540,00 zł

§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 119,62 zł


801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 550,00 zł ogółem, w tym:

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 500,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 50,00 zł


801-80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 306,38zł ogółem, w tym:

§ 4260 (zakup energii) 1 776,38 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 500,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 30,00 zł


801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 806,38 zł ogółem, w tym:

§ 4260 (zakup energii) 1 776,38 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 30,00 zł


801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół) - dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 155,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4440 (odpis na ZFŚS)


801-80195 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 50,00 zł § 4440 (odpis na ZFŚS)


852-85202 (Domy pomocy społecznej):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 600,00 zł § 4330 (zakup usług przez JST od innych JST)


852-85219 (Ośrodki pomocy społecznej):

- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 582,00 zł ogółem, w tym:

§ 4270 (zakup usług remontowych) 500,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 82,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 582,00 zł ogółem, w tym:

§ 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) 500,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 82,00 zł


852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):

- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 12 184,46 zł ogółem, w tym:

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 600,00 zł

§ 4170 (wynagrodzenia osobowe) 11 567,00 zł

§ 4448 (odpis na ZFŚS) 16,49 zł

§ 4449 (odpis na ZFŚS) 0,97 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17,46 zł ogółem, w tym:

§ 4018 (wynagrodzenia osobowe) 16,49 zł

§ 4019 (wynagrodzenia osobowe) 0,97 zł


855-85501 (Świadczenia wychowawcze):

- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 1 020 017,00 zł ogółem, w tym:

§ 3110 (świadczenia społeczne) 1 007 760,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 7 240,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 17,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17,00 zł ogółem, w tym:

§ 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 17,00 zł


855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 15 551,00 zł ogółem, w tym:

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 15 500,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 51,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 551,00 zł ogółem, w tym:

§ 3110 (świadczenia społeczne) 15 500,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 51,00 zł


855-85504 (Wspieranie rodziny) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 17,00 zł z § 4700 (szkolenia) na § 4440 (odpis na ZFŚS)


855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z przepisami prawa ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 306,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne


900-90001 § 4120 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) – dokonuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 zł (składki na FP)


900-90002 (Gospodarka odpadami) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 17,46 zł z § 4410 (podróże służbowe krajowe) na § 4440 (odpis na ZFŚS)


900-90015 § 4210 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 500,00 zł (zakup materiałów do oświetlenia ulicznego)


Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji oraz złożonych wniosków.Załączniki:

Załącznik nr 1 do pobrania (167kB) pdf
Załącznik nr 2 do pobrania (178kB) pdf
Załącznik nr 4 do pobrania (92kB) pdf
Załącznik nr 6 do pobrania (142kB) pdf
Załącznik nr 7 do pobrania (150kB) pdf


Opublikował: Szymon Kalawski (28 października 2019, 12:10:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij