Zarządzenie nr 0050.102.2016Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 grudnia 2016w sprawie zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie nr 0050.102.2016
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2016


w sprawie zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Gminy Dąbrowa Chełmińska

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie o nr C-276/14, zgodnie z którym artykuł 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie, na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446 ze zm.) w związku z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1454), zarządza się, co następuje:

zarządzenie - klinknij, aby pobrać (646kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: skarbnik gminy
Opublikował: Sławomir Zieliński (3 stycznia 2018, 15:26:35)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (11 stycznia 2018, 15:06:37)
Zmieniono: korekta układu strony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 651