Zarządzenie nr 0050.89.2017Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 14 listopada 2017w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2018

Zarządzenie nr 0050.89.2017
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 14 listopada 2017


w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ust. 1, art. 238 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), zarządza się co następuje:

§ 1.
1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok wraz z objaśnieniami oraz Załącznikami od Nr 1 do Nr 13
a) dochody budżetowe                      40 036 995,15 zł
b) wydatki budżetowe                       41 017 049,15 zł
c) planowany deficyt budżetowy             980 054,00 zł.
2. Ustalić źródło pokrycia deficytu budżetowego:
            - pożyczka z WFOŚ i GW 980 054,00 zł

3. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028 wraz z załącznikami do projektu WPF od Nr 1 do Nr 2 wraz z objaśnieniami.
 
§ 2.
Przedłożyć projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami Radzie Gminy Dąbrowa Chełmińska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie:
 
Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2018 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028.

PROJEKT budżetu na rok 2018 - kliknij, aby pobrać poszczególne elementy
projekt uchwały w sprawie budżetu (169kB) pdf
Objaśnienia do budżetu (468kB) pdf
Załącznik nr 1 - dochody (334kB) pdf
Załącznik nr 2 - wydatki (259kB) pdf
Załącznik nr 3 - zadania inwestycyjne (187kB) pdf
Załącznik nr 4 - wydatki - środki unijne (64kB) pdf
Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu (136kB) pdf
Załącznik nr 6 - Plan finansowy- zadania administracji rządowej (dochody) (142kB) pdf
Załącznik nr 7 - Plan finansowy- zadania administracji rządowej (wydatki) (150kB) pdf
Załącznik nr 8 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (130kB) pdf
Załącznik nr 9 - Dochody zw. z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej (130kB) pdf
załącznik nr 10 - Dotacje celowe (204kB) pdf
Załącznik nr 11 - Dochody i wydatki -finansowanie zadań ochrony środowiska (137kB) pdf
Załącznik nr 12 - FUNDUSZ SOŁECKI (203kB) pdf
załącznik nr 13 - plan dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (143kB) pdf

PROJEKT Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF (217kB) pdf
Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF (274kB) pdf
Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (3275kB) pdf
Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć (118kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Gminy
Opublikował: Sławomir Zieliński (15 listopada 2017, 15:08:56)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (15 listopada 2017, 15:20:17)
Zmieniono: dodanie załączników WPF

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1277