Zarządzenie nr 0050.76.2017Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 1 września 2017w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w szkole podstawowej i klasach gimnazjum Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej od 1 września 2017 r. wyłącznie w formie elektronicznej.

Zarządzenie nr 0050.76.2017
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 1 września 2017


w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w szkole podstawowej i klasach gimnazjum Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej od 1 września 2017 r. wyłącznie w formie elektronicznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.) oraz § 22 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkołyi placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.
Wyrażam zgodę na prowadzenie dzienników lekcyjnych w szkole podstawowej i klasach gimnazjum Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej od 1 września 2017 r. wyłącznie w formie elektronicznej.
§ 2.
Wydana zgoda jest ważna bezterminowo pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań, od których uzależnione jest jej wydanie.
§ 3.
Zgoda automatycznie traci ważność w przypadku, gdy przestanie być spełnianie którekolwiek z wymagań, od których uzależnione jest jej wydanie. W takiej sytuacji szkoła musi zaprzestać prowadzenia wyłącznie dzienników elektronicznych i rozpocząć prowadzenie dzienników w formie papierowej.
§ 4.
Zobowiązuję dyrektora szkoły wymienionej w § 1 do opracowania i wdrożenia regulaminu funkcjonowania dziennika elektronicznego oraz do przestrzegania w szczególności wymogów związanych z § 22 ust. 2, 4, 5 oraz § 23 w/w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

skan dokumentu - kliknij, aby pobrać (46kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Kierownik CUW
Opublikował: Sławomir Zieliński (7 września 2017, 15:35:44)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (19 września 2017, 18:35:42)
Zmieniono: korekta numeracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 616