Zarządzenie nr 0050.75.2017Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 31 sierpnia 2017w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017

Zarządzenie nr 0050.75.2017
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 31 sierpnia 2017


w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017

            Na podstawie  art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935)
 
§ 1. W Uchwale Nr XXV.209.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017, zmienionej Uchwałą RG Nr XXVI.215.2017 z dnia 26 stycznia 2017r., Zarządzeniem
WG Nr 0050.7.2017 z dnia 31 stycznia 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.7.1.2017 z dnia
 31 stycznia 2017r., Uchwałą Nr XXVII.224.2017 z dnia 02 marca 2017r., Zarządzeniem
WG Nr 0050.18.2017 z dnia 27 marca 2017r., Uchwałą RG Nr XXVIII.241.2017 z dnia
30 marca 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.21.2017r. z dnia 31 marca 2017r., Uchwałą
RG Nr XXIX.246.2017 z dnia 27 kwietnia 2017r., Uchwałą RG nr XXX.258.2017 z dnia
25 maja 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.36.2017 z dnia 31.05.2017r., Uchwałą
RG Nr XXXI.266.2017 z dnia 27 czerwca 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.60.2017 z dnia 30 czerwca 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.64.2017 z dnia 13 lipca 2017r., Uchwałą
RG Nr XXXII.267.2017 z dnia 3 sierpnia 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.71.2017 z dnia
10 sierpnia 2017r.  wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 34 817 434,92 zł zmniejsza się  o kwotę
8 134,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 34 809 300,92 zł, z tego:
1. dochody bieżące w kwocie      33 045 052,88 zł
2. dochody majątkowe w kwocie  1 764 248,04 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 35 496 726,92 zł zmniejsza się  o kwotę    8 134,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą  35 488 592,92 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 32 125 326,51 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14 400 499,16 zł,
b) dotacje w wysokości 1 550 214,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 3 363 266,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 90 000,00 zł.
2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 038 155,15 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”;
 
 
5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„ §  6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 8 253 311,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 8
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w wysokości 34 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.75.2017
z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 8 134,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
 
DOCHODY
750-75011 § 2010 (Urzędy wojewódzkie) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 8 134,00 zł  w związku z przeliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017r, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 17 sierpnia 2017r.
 
WYDATKI
750-75011 § 2010 (Urzędy wojewódzkie) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę
8 134,00 zł w następujących paragrafach:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe)  6 793,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)  1 175,00 zł
§ 4120 (składki na FP)  166,00 zł
 
801-80101 (Szkoły podstawowe) – dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 16 050,00 zł w następujących paragrafach:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 1 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 000,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 850,00 zł
 
801-80110 (Gimnazja) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 400,00 zł
(§ 4260 - zakup energii)
 
801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych) – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 17 450,00 zł, z tego:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 2 400,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 000,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 850,00 zł
 
901-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 6 000,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 4270 (zakup usług remontowych)
 
901-90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 1 300,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4300 (zakup usług pozostałych).
 
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji,  wniosków oraz planowanego wykonania.


Zarządzenie - kliknij, aby pobrać (723kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Gminy
Opublikował: Sławomir Zieliński (7 września 2017, 14:52:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 580