Zarządzenie nr 0050.99.2016Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 21 grudnia 2016w sprawie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Zarządzenie nr 0050.99.2016
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 21 grudnia 2016


w sprawie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1.Powołuję Komisję w następującym składzie:
1) Żaneta Piotrowska - przewodniczący Komisji;
2) Lidia Michalska - członek;
3) Dorota Kraska-Wadych - członek;
2. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
3. Komisja wykonuje swoje czynności w pełnym składzie.

§ 2.
Komisja rozpoczyna pracę po upływie terminu składania ofert i wykonuje czynności w tym zakresie zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 3.
Do zadań Komisji należy:
1) sprawdzenie terminowości złożonych ofert;
2) sprawdzenie spełnienia wymogów formalnych, zgodnie z ogłoszeniem o naborze;
3) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami;
4) przekazanie organizatorowi wyników naboru wraz z dokumentacją.

§ 4.
Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, obejmujące zakres zagadnień przedstawiony w ogłoszeniu o naborze.

§ 5.
1. Członków Komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej pracy Komisji.
2. Członkowie Komisji mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia dotyczące pracy Komisji.

§ 6.
Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania do Biuletynu Informacji Publicznej informacji o wyborze kandydata na w/w stanowisko pracy.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (27 grudnia 2016, 12:36:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 491