Zarządzenie nr 0050.92.2016Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 14 listopada 2016w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2017

Zarządzenie nr 0050.92.2016
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 14 listopada 2016


w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art 233 ust. 1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych {..}zarządza się co następuje:

§ 1.
1. Przyjąć projekt budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017 rok wraz z objaśnieniami oraz Załącznikami od Nr 1 do Nr 13
a) dochody budżetowe  33 330 553,90 zł
b) wydatki budżetowe   33 759 845,90 zł
c) planowany deficyt budżetowy  429 292,00 zł
2. Ustalić źródło pokrycia deficytu budżetowego:
- pożyczka z WFOŚ i GW 100 000,00 zł
- kredyt bankowy           329 292,00 zł
3.Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017-2027 wraz z Załącznikami do projektu WPF od Nr 1 do Nr 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2.
Przedłożyć Projekt Uchwały Budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu oraz Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami Radzie Gminy Dąbrowa Chełmińska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie 
Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy.
W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2016 i projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2027

Zarządzenie - kliknij, aby pobrać skan dokumentu (42kB) pdf

projekt uchwały - kliknij, aby pobrać skan dokumentu (100kB) pdf
objaśnienia do budżetu - kliknij, aby pobrać skan dokumentu (1714kB) pdf
Załącznik 1 - dochody - kliknij, aby pobrać skan dokumentu (474kB) pdf
Załącznik 2 - wydatki - kliknij, aby pobrać skan dokumentu (1628kB) pdf
Załącznik 3 - zadania inwestycyjne - kliknij, aby pobrać skan dokumentu (211kB) pdf
Załącznik 4 - kliknij, aby pobrać skan dokumentu (105kB) pdf
Załącznik 5 - Przychody i rozchody - kliknij, aby pobrać skan dokumentu (28kB) pdf
Załącznik 6 - Plan finansowy DOCHODY- kliknij, aby pobrać skan dokumentu (270kB) pdf
Załącznik 6 - Plan finansowy WYDATKI- kliknij, aby pobrać skan dokumentu (303kB) pdf
Załączniki 8 - 13 - kliknij, aby pobrać skan dokumentu (454kB) pdf

projekt uchwały ws. WPF - kliknij, aby pobrać skan dokumentu (50kB) pdf
objaśnienia do WPF - kliknij, aby pobrać skan dokumentu (465kB) pdf
projekt WPF - kliknij, aby pobrać skan dokumentu (533kB) pdf
Wykaz przedsięwzięć do WPF - kliknij, aby pobrać skan dokumentu (158kB) pdfmetryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Gminy
Opublikował: Sławomir Zieliński (15 listopada 2016, 18:02:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 506