Zarządzenie nr 0050.91.2016Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 3 listopada 2016w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy, jednostkach OSP i Radach Sołeckich

Zarządzenie nr 0050.91.2016
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 3 listopada 2016


w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy, jednostkach OSP i Radach Sołeckich

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1047) oraz art. 12 Zarządzenia Nr 0050.82.2012 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Zarządzenia Nr 0050.90.2016 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2016r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska

                                                        zarządzam co następuje:
                                                                             
§ 1
1. Inwentaryzację roczną aktywów i pasywów za rok 2016 przeprowadza się w okresie od 03 grudnia 2016r. do 31 stycznia 2017r. według następującego planu:
1) drogą spisu z natury:
a)   środków pieniężnych, papierów wartościowych (udziały, akcje), druków ścisłego zarachowania i depozytów w kasie Urzędu – według stanu na dzień 30 grudnia 2016r.,
b)   materiałów (materiały biurowe, opał, paliwo w bakach samochodów) – według stanu na dzień 30 grudnia 2016r.,
c)   środków trwałych i pozostałych środków trwałych – według stanu na dzień 30 listopada 2016r.,
2)   drogą uzyskania potwierdzania salda:
a)   środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek (w tym udzielonych) – według stanu na dzień 31 grudnia 2016r.,
b)   należności z wyjątkiem spornych i wątpliwych – według stanu na dzień 30 listopada 2016r.,
3)   w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości (weryfikacja sald):
a)   należności spornych i wątpliwych,
b)   rozrachunków z pracownikami i rozrachunków publicznoprawnych,
c)   innych niewymienionych wyżej aktywów i pasywów, w tym:
 - wartości niematerialne i prawne,
 - środki trwałe w budowie,
 - fundusze (konto 800 i 851) według stanu na dzień 31 grudnia 2016r.
 - grunty,
 - środki trwałe, w tym: sieci wodociągowe i kanalizacyjne, drogi, oświetlenie itp. według stanu na dzień 30 listopada 2016r.                                                     
§ 2
1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
1)    Przewodniczący Komisji - Pani Kalinowska Krystyna – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
2)    Członek - Pani Kopaczewska Małgorzata – Inspektor
3)    Członek - Pani Zielińska Beata – Inspektor
2.  Do zespołów spisowych powołuję następujące osoby:

Zdjęcie
§ 3
Zobowiązuję Skarbnika oraz przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia instruktażu i szkolenia członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów Spisowych.
 
§ 4
1.  Zespoły  Spisowe  sporządzają sprawozdanie z przeprowadzonej  inwentaryzacji  w terminie 5 dni     od dnia zakończenia inwentaryzacji określonego pola spisowego i przekazują arkusze inwentaryzacyjne Skarbnikowi celem wyceny oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.
2.  Skarbnik przekazuje Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej zestawienie różnic   inwentaryzacyjnych w terminie do dnia 20 stycznia 2017r.
3.  Komisja inwentaryzacyjna sporządza końcowe sprawozdanie z przebiegu i wyniku inwentaryzacji   w terminie do 31 stycznia 2017r.

§ 5
Zobowiązuję pracowników Referatu Finansów do prawidłowego i terminowego dokonania wyceny inwentaryzowanych składników majątku oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.
 
§ 6
Zobowiązuję przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, sporządzenia protokołu w sprawie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, przedstawienia wniosków dotyczących ich rozliczenia, a także sporządzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji, uzyskania akceptacji Skarbnika  i przedstawienia ich do zatwierdzenia Wójtowi Gminy w terminie do 31 stycznia 2017r.

§ 7
Zobowiązuje Skarbnika do ujęcia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych 2016 roku.

§ 8
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Skarbnikowi i Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Postać dokumentu - skan do pobrania (258kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Kierownik referatu finansów
Opublikował: Sławomir Zieliński (8 listopada 2016, 11:22:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 952