Zarządzenie nr 0050.90.2016Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 października 2016zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie nr 0050.90.2016
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 października 2016


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 

§ 1. 
W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 0050.82.2012 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Komisję inwentaryzacyjną i zespoły spisowe powołuje Wójt Gminy ustalając harmonogram spisu z natury, w tym podział terenu jednostki na pola spisowe, które przydziela poszczególnym zespołom spisowym.”
2) w § 13 wykreśla się ust. 2.
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Sekretarz Gminy
Opublikował: Sławomir Zieliński (28 października 2016, 13:09:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 588