Zarządzenie nr 0050.68.2016Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 16 sierpnia 2016w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie nr 0050.68.2016
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 16 sierpnia 2016


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117) oraz § 1 Uchwały Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1
Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za pierwsze półrocze 2016 roku, według załączników od Nr 1 do Nr 12 do niniejszego zarządzenia

1. Plan dochodów po zmianach    29 605 195,56 zł
- dochody bieżące                      28 496 289,89 zł
- dochody majątkowe                   1 108 905,67 zl
2. Dochody wykonane                 16 729 394,60 zł
- dochody bieżące                       15 946 523,63 zł
- dochody majątkowe                       782 870,97 zł
3. Plan wydatków po zmianach     29 909 195,56 zl
- wydatki bieżące                        27 614 351,83 zł
- wydatki majątkowa                     2 294 843,73 zł
4. Wydatki wykonane                   15 331 510,31
- wydatki bieżące                         14 480 943,69 zł
- wydatki majątkowe                         850 566,62 zł
5. Planowana/y nadwyżka/deficyt po zmianach          (-)    304 000,00 zl
6. Wykonana/y nadwyżka/deficyt                             (+) 1 397 884,29 zl

§ 2.
Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według załącznika Nr 13 do niniejszego
zarządzenia.
§ 3.
Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 i § 2:
1. Radzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zarządzenie wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu - kliknij, aby pobrać plik (6783kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Gminy
Opublikował: Sławomir Zieliński (19 sierpnia 2016, 11:23:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 500