Zarządzenie nr 0050.67.2016Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 5 sierpnia 2016w sprawie powołania Gminnego Zespołu do spraw opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2023.

Zarządzenie nr 0050.67.2016
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 5 sierpnia 2016


w sprawie powołania Gminnego Zespołu do spraw opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), zarządzam, co następuje:
 
  § 1  Powołuję Gminny Zespół ds. Rewitalizacji, zwany dalej ,,Zespołem ds. rewitalizacji’’
w następującym składzie:
1) Mariusz Buliński - Zastępca Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska - koordynator Zespołu ds. rewitalizacji,
2) Krystian Blamowski - pracownik Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej - asystent koordynatora,
3) Dawid Szostek - ekspert zewnętrzny I z firmy doradczej,
4) Ekspert zewnętrzny II z firmy doradczej z Torunia.
 
  § 2. 1.  Do zadań Zespołu ds. rewitalizacji należy w szczególności:
1) przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych,
2) delimitacja przestrzenna obszarów zdegradowanych i rewitalizacji,
3) wypracowanie celów procesu rewitalizacji w odniesieniu do wyznaczonych obszarów wymagających wsparcia w ramach rewitalizacji,
4) organizacja konsultacji społecznych,
5) analiza zgłoszonych projektów i wypracowanie listy projektów rewitalizacyjnych.
2. Szczegółowy tryb pracy Zespołu ds. rewitalizacji określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
  §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
__________________________________________________________________________________

Zarządzenie wraz z załącznikami - kliknij, aby pobrać skan (97kB) pdf
 
 

metryczka


Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (9 sierpnia 2016, 15:56:05)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (10 sierpnia 2016, 13:09:51)
Zmieniono: dodanie zarządzenia wraz z załącznikiem w wersji "do pobrania"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 612