Zarządzenie nr 0050.65.2023Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 20 września 2023w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Chełmińskiej

Zarządzenie nr 0050.65.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 września 2023


w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Chełmińskiej

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz.40 z późn .zm.)  art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021r. poz.1249 z późn. zm.), § 3  Uchwały NR LVIII.534.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 lipca 2023r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Chełmińskiej (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom.  poz.4836), zarządzam co następuje:

§ 1.1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej:
- Pani Monika Zakórzewska – specjalista pracy socjalnej;
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Dąbrowie Chełmińskiej: (GKRPA):
- Pani Danuta Ciesińska – przewodnicząca GKRPA;
3) Policji:
Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy:
- Pan Tomasz Mechliński – aspirant;
4) Oświaty:
a) Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku:
- Pani Zenona Morgut – pedagog/logopeda,
b) Zespołu Szkół w Czarżu:
- Pani Kamila Juchcińska-Giłka – pedagog,
c)  Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej:
- Pani Estera Balcer – pedagog;
5) Ochrony zdrowia:
Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej:
- Pani Magdalena Człapa – pielęgniarka koordynująca;
6) Służby Kuratorskiej przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy:
-  Pani Aleksandra Bełc - kurator sądowy;
7) Prokuratury:
Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ:
- Pani Alicja Wójtowicz – asesor prokuratury.
§ 2. Zespół powołuje się na czas nieokreślony.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
§ 4. Traci moc Zarządzenie NR 0050.18.2018 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2018r. sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
§ 5. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się w terminie nie późniejszym jak 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, które zwoła Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                
Skan zarządzenia - kliknik, aby pobrać (327kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Kierownik GOPS
Opublikował: Sławomir Zieliński (29 września 2023, 15:00:11)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (2 października 2023, 13:53:47)
Zmieniono: dodanie informacji zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 108