Zarządzenie nr 0050.64.2023Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 20 września 2023w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok

Zarządzenie nr 0050.64.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 września 2023


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok

Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2023 r. poz. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407 i 1641), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy  z dnia  12 marca  2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103, 185, 547, 1088, 1234,  1641, 1717 i 1672) oraz art. 28 ustawy  z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236, z 2023 r. poz. 877 i 1234) zarządza się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr LI.468.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIV.487.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2023 r., Uchwałą Nr LV.499.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LVI.505.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVII.527.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LVIII.536.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LIX.541.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 59 637 001,52 zł zwiększa się o kwotę 32 352,91 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 59 669 354,43 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 51 572 954,06 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 8 096 400,37 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetuw wysokości 65 990 007,27 złzwiększa sięo kwotę 32 352,91 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 66 022 360,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 52 605 840,48 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 191 782,58 zł,
b) dotacje w wysokości 3 417 135,12 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 824 854,17 zł;
2)wydatki majątkowe w wysokości 13 416 519,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 34 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 369 049,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
  a) dotacje w wysokości 4 145,72 zł.”.
 
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawamiw 2023 r. w wysokości 4 045 392,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie
 z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości38 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.
 
4) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„§ 13.1Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związkuz konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody 1 161 468,54 zł,
2) wydatki1 248 823,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.
2. Ustala się plan wydatków w wysokości 176 000,00 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
 
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 32 352,91 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.
 
DOCHODY
751-75110 (Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 583,00 zł zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 24/2023 z dnia 6 września2023 r.
 
801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 969,91 zł (środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy)
 
852-85230 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 26 100,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody
Nr WFB.I.3120.3.57.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
 
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 700,00 zł (środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy)
 
 
WYDATKI
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 300,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług remontowych) 300,00 zł
(różne opłaty i składki) 2 000,00 zł
(odpis na ZFŚS) 3 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 300,00 zł ogółem, w tym;
(zakup energii) 5 000,00 zł
(zakup usług zdrowotnych) 300,00 zł
 
750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 544,64 zł (z wpłat na PPK na odpis na ZFŚS)
 
751-75110 (Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 583,00 zł ogółem, w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia) 383,00 zł
(zakup usług pozostałych) 200,00 zł
 
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 749,82 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 25 749,82 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe) 7 500,00 zł
(zakup materiałów i wyposażenia) 6 000,00 zł
(zakup środków żywności) 749,82 zł
(odpis na ZFŚS) 11 500,00 zł
 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 500,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia bezosobowe) 3 000,00 zł
(zakup środków dydaktycznych i książek) 800,00 zł
(odpis na ZFŚS) 2 700,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 800,00 zł ogółem, w tym:
(opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 300,00 zł
(podróże służbowe krajowe) 500,00 zł
(odpis na ZFŚS) 1 000,00 zł
(szkolenia) 3 000,00 zł
 
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług zdrowotnych) 200,00 zł
(zakup usług pozostałych) 2 300,00 zł
(odpis na ZFŚS) 2 500,00 zł
 
801-80148 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 683,21 zł ogółem, w tym:
(zakup środków dydaktycznych i książek) 3 713,30 zł
(zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 9,60 zł
(pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 960,31 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 713,30 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)
 
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 800,00 zł (odpis na ZFŚS)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (odpis na ZFŚS)
 
852-85202 (Domy pomocy społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł (zakup usług)
 
852-85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
852-85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę33 520,00 zł (świadczenia społeczne)
 
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 500,00 zł ogółem, w tym:
(zakup usług remontowych) 500,00 zł
(zakup usług pozostałych) 5 250,00 zł
(odpis na ZFŚS) 1 750,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę500,00 zł (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)
 
852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 250,00 zł (podróże służbowe krajowe)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę1 250,00 zł ogółem, w tym:
(wynagrodzenia osobowe pracowników) 250,00 zł
(wpłaty na PPK) 1 000,00 zł
 
 
852-85230 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę44 620,00 zł (świadczenia społeczne)
 
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (świadczenia społeczne)
 
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę4 700,00 zł ogółem, w tym:
(świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP) 4 500,00 zł
(zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 200,00 zł
 
855-85504 (Wspieranie rodziny):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 160,00 zł (z podróży służbowych krajowy na odpis na ZFSS).
 
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, złożonych wnioskówi planowanego wykonania.
 

Załącznik Nr 1 (105kB) pdf
Załącznik Nr 2 (199kB) pdf
Załącznik Nr 4 (123kB) pdf
Załącznik Nr 6 (122kB) pdf
Załącznik Nr 15 (229kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Gminy
Opublikował: Sławomir Zieliński (26 września 2023, 17:14:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114