Zarządzenie nr 0050.68.2023WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 26 września 2023w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej

Zarządzenie nr 0050.68.2023
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 26 września 2023


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) oraz art. 49 ust. 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. u z 2023 r., poz. 991 i 1675) w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r., poz. 430) zarządzam, co następuje:
                                                                                                                             
     § 1. Ogłosić konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej i przyjąć ogłoszenie o konkursie opracowane i przyjęte przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą nr LIX.538.2023 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej w brzmieniu, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

     § 2. Przekazany przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej Regulamin Konkursu opracowany przez Komisję Konkursową, o której mowa w § 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

     § 3. 1. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podlega udostępnieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska.
     2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.

     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
Załącznik nr 1 - kliknij, aby pobrać (179kB) pdf
Załącznik nr 2 - kliknij, aby pobrać (107kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (26 września 2023, 17:10:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (24 października 2023, 10:09:14)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 117