Zarządzenie nr 0050.66.2023Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 22 września 2023w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2023-2033

Zarządzenie nr 0050.66.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 22 września 2023


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2023-2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI.467.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2023-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata  2023-2026, zmienionej Uchwałą Nr LIII.482.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIV.486.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LV.498.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r. , Uchwałą Nr LVI.504.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVII.526.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LVIII.535.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LIX.540.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie:

Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Chełmińska w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w latach objętych prognozą oraz w związku z dostosowaniem kwoty długu oraz  kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

WPF -opisowo (212kB) pdf
Załącznik Nr 1 WPF (3167kB) pdf
Załącznik Nr 2 WPF (brak zmian) (156kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Gminy
Opublikował: Sławomir Zieliński (26 września 2023, 17:06:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101