Zarządzenie nr 0050.38.2023Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 25 maja 2023w sprawie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2022 rok

Zarządzenie nr 0050.38.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 25 maja 2023


w sprawie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2022 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414, z 2023 r., poz. 412, 658 i 803),  zarządzam co następuje:

§  1. Podaję do publicznej wiadomości:
1.  Wykonanie budżetu Gminy za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Kwotę wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3.  Kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami odpowiednio
Nr 4 i Nr 5 do zarządzenia.
5.  Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.
6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.                                                     
7.  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy w terminie do 31 maja roku następnego przedstawia do publicznej wiadomości informację obejmującą: wykonanie budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2022 rok, kwotę wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej, kwotę zobowiązań wymaganych, kwotę dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego i przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz wykaz osób prawnych  i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w poprzednim roku budżetowym.

Załączniki (wszystkie) - klikinj, aby pobrać (481kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Skarbnik Gminy
Opublikował: Sławomir Zieliński (30 maja 2023, 15:03:38)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (1 czerwca 2023, 13:42:17)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 116