Zarządzenie nr 0050.48.2022Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 22 lipca 2022w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie nr 0050.48.2022
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 22 lipca 2022


w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska


Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2270 i 2054, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079-) przedstawiam, co następuje:


§ 1. Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. Dochody plan 53 217 842,18 zł wykonanie 29 019 005,46 zł, z tego:

a) dochody bieżące plan 45 874 446,84 zł wykonanie 28 141 922,52 zł

b) dochody majątkowe plan 7 343 395,34 zł wykonanie 877 082,94 zł.


2. Wydatki plan 56 341 656,26 zł wykonanie 25 912 200,43 zł, z tego:

a) wydatki bieżące plan 44 947 613,46 zł wykonanie 23 929 944,14 zł

b) wydatki majątkowe plan 11 394 042,80 zł wykonanie 1 982 256,29 zł.


3. Na dzień 30 czerwca 2022 r. występuje nadwyżka w wysokości 3 106 805,03 zł.


4. Przychody plan 4 064 695,08 zł wykonanie 10 236 867,33 zł

w tym:

- kredyty i pożyczki plan 1 479 115,36 zł wykonanie 1 147 962,00 zł

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp

plan 678 740,04 zł wykonanie 678 740,04 zł

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp

plan 1 906 839,68 zł wykonanie 8 410 165,29 zł.


5. Rozchody plan 940 881,00 zł wykonanie 470 431,00 zł

w tym :

- spłaty pożyczek i kredytów plan 940 881,00 zł wykonanie 470 431,00 zł.

§ 2. Do dnia 30 czerwca 2022 roku nie dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy po zakończeniu kwartału przekazuje kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (22 lipca 2022, 11:51:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150