Zarządzenie nr 0050.49.2022Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 22 lipca 2022w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok

Zarządzenie nr 0050.49.2022
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 22 lipca 2022


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161 i 1383) zarządza się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXVIII.361.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą nr XLII.398.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV.407.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLV.427.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:


1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 53 217 842,18 zł zwiększa się o kwotę 37 080,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 53 254 922,18 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 45 911 526,84 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 7 343 395,34 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.


2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 56 341 656,26 zł zwiększa się o kwotę 37 080,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 56 378 736,26 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 44 984 693,46 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 528 040,55 zł,

b) dotacje w wysokości 2 098 171,72 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 394 042,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości
2 710 984,67 , zgodnie

z załącznikiem Nr 4.”.


3) § 12. Otrzymuje brzmienie:

§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1 778 909,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok


Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działu.


DOCHODY

855-85502 § 2700 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 37 080,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy


WYDATKI

600-60016 (Drogi publiczne gminne):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3,10 zł ogółem, w tym:

§ 4017 (wynagrodzenia osobowe) 2,55 zł

§ 4019 (wynagrodzenia osobowe) 0,48 zł

§ 4129 (składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 0,07 zł

dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3,10 zł ogółem, w tym:

§ 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) 2,56 zł

§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 0,48 zł

§ 4127 (składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 0,06 zł


750-75023 (Administracja publiczna):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 20 000,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na zakup nawozu na boisko trawiaste w miejscowości Dąbrowa Chełmińska


855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):

dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 37 080,00 zł ogółem, w tym:

§ 3110 (świadczenia społeczne) 30 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 6 000,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 380,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 700,00 zł.Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanego wniosku oraz planowanego wykonania.


Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1 (82kB) pdf
Załącznik nr 2 (140kB) pdf
Załącznik nr 4 (127kB) pdf
Załącznik nr 16 (206kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (22 lipca 2022, 11:50:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213