Uchwała nr XXXIV.323.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 22 września 2021w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rokNa podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV.323.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 22 września 2021


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) uchwala się, co następuje:§ 1.  W uchwale Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  22 grudnia  2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok  zmienioną Uchwałą Nr XXVI.254.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX.274.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXX.278.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI.288.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  1 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII.303.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII.309.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.54.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 48 702 319,61 zł zwiększa się  o kwotę       253 804,27 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 48 956 123,88 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie  45 198 074,62 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie  3 758 049,26 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 51 316 075,42 zł  zwiększa się  o kwotę       231 484,27 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 51 547 559,69 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 177 585,82 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 892 991,39 zł,
b) dotacje w wysokości 2 009 995,81 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 7 369 973,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 304 680,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 718 215,02 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
 
 
 
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2 591 435,81 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:
1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 435 781,00 zł,
2. Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 155 654,81 zł.”.
 
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 083 089,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 491 654,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
 
5) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 320 105,22 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 637 175,22 zł,                w tym:
 a) dotacje celowe w kwocie 729 230,23 zł,
 b) dotacje podmiotowe w kwocie 907 944,99 zł,
2. Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 682 930,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
 
6) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 484 998,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
 
7) § 10. Otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 143 011,21 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 199 826,50 zł na realizację zadań określonych  w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 30 000,00 zł, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.
 
8) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie          2 935 781,00 zł, w tym:
1.Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2. Na finansowanie  planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 435 781,00 zł.”.
 
9) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
b)  finansowanie  planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 435 781,00 zł.
2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4.  Udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 410 000,00 zł.”.
 
 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
   
    
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV.323.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zwiększa się dochody o kwotę 253 804,27 zł i wydatki  o kwotę 231 484,27 zł  oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
 
DOCHODY
600-60016 § 6350 (Drogi publiczne gminne)
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 99 890,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 15/13 i 16/4 w km od 0+000,00 do 0+ 107,00 oraz drogi wewnętrznej na działce nr 15/12 w km od 0+000,00 do 0+083,00 w miejscowości Strzyżawa”
 
720-72095 § 0570 (Pozostała działalność)
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 100,00 zł – wpłata rodzica za uszkodzenie laptopa przeznaczonego do nauki zdalnej
 
750-75023 § 0920 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 0,20 zł (pozostałe odsetki)
 
754-75421 § 0940 (Zarządzanie kryzysowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 0,22 zł (wpływy zwrotów z lat ubiegłych)
 
756-75601 § 0910 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 100,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat podatków)
 
756-75616 § 0360 (Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 000,00 zł (podatek od spadków i darowizn)
 
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 42 571,35 zł ogółem, w tym:
§ 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) 13 425,94 zł
§ 0460 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej) 1 543,14 zł
§ 0480 (wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) 24 585,27 zł
§ 0690 (wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC) 3 000,00 zł
§ 0970 (opłata za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na formularzu wielojęzycznym) 17,00 zł
 
756-75621 § 0020 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 000,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych)
 
758-75801 § 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 25 200,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września  2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego
 
758-75816 (Wpływy do rozliczenia):
– dokonuje się przeniesienia dochodów o kwotę 600 000,00 zł z § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   do § 6100 dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zmiana klasyfikacji budżetowej
 
801-80101 § 0960 (Szkoły podstawowe):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 600,00 zł (otrzymane darowizny)
 
801-80148 § 0830 (Stołówki szkolne):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 000,00 zł (wpływy z usług)
 
851-85195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 34 500,00 zł (§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych  z przeciwdziałaniem COVID -19)
– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 16 500,00 zł (§ 0970 wpływy z różnych dochodów)
 
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 139,03 zł ogółem, w tym:
§ 0979 (wpływy z różnych dochodów) 499,03 zł
§ 2030 (dotacja celowa zwiększona zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.) 4 640,00 zł
 
852-85230 § 2030 (Pomoc w zakresie dożywiania):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 27 200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.
 
855-85502 § 2360 (Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 000,00 zł (dochód należy gminie związany     z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)
 
900-90015 § 0940 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4,47 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych)
 
926-92601 § 0750 (Obiekty sportowe):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 999,00 zł (dochody z dzierżawy)
 
 
WYDATKI
400-40002 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 15 000,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
 
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 158 655,03 zł, ogółem  w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 27 765,03 zł
oraz następujące wydatki  inwestycyjne:
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa                      w miejscowości Czarże” 9 000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” 5 000,00 zł             
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” 17 000,00 zł
- „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 15/13 i 16/4 w km od 0+000,00 do 0+ 107,00 oraz drogi wewnętrznej na działce nr 15/12 w km od 0+000,00 do 0+083,00 w miejscowości Strzyżawa”- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 99 890,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 8 500,00 zł – FS Borki
oraz następujące zadania inwestycyjne:
-  „Budowa dróg na os. Pod Gruszą  w miejscowości Ostromecko etap I - projekt” 2 000,00 zł
- „Przebudowa ul. Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 4 000,00 zł
 
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 40 013,02 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 12 213,02 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 5 000,00 zł
§ 4590 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) 22 800,00 zł
 
710-71004 § 4300 (Plany zagospodarowania przestrzennego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
754-75412 § 6230 (Ochotnicze Straże Pożarne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 37 320,00 zł (dotacje celowe)
 
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 200,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 200,00 zł ogółem, w tym:
§ 4190 (nagrody konkursowe) 1 200,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 4 500,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 1 500,00 zł
 
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 88 448,90 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 21 066,50 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 3 617,38 zł
§ 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 717,18 zł
§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 103,99 zł
§ 4120 (składki na FP) 516,12 zł
§ 4127 (składki na FP) 244,74 zł
§ 4129 (składki na FP) 14,82 zł
§ 4177 (wynagrodzenie bezosobowe) 10 932,31 zł
§ 4179 (wynagrodzenie bezosobowe) 662,04 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 24 620,79 zł
§ 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 885,80 zł
§ 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) 114,20 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 9 353,03 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 2 500,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 10 000,00 zł
§ 4437 (różne opłaty i składki) 565,74 zł
§ 4439 (różne opłaty i składki) 34,26 zł
§ 4700 (szkolenia) 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 48 636,08 zł ogółem, w tym:
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 800,00 zł
§ 4307 (zakup usług pozostałych) 15 345,77 zł
§ 4309 (zakup usług pozostałych) 929,31 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 31 500,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 61,00 zł
 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 554,02 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 554,02 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 054,02 zł ogółem, w tym:
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 1 554,02 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 300,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 1 200,00 zł
 
801-80148 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 040,00 zł ogółem, w tym:
§ 4260 (zakup energii) 40,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 10 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 400,00 zł (§ 4390 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)
 
801-80153 § 4240 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 800,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)
 
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 20,00 zł  § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4430 (różne opłaty i składki)
 
851-85153 § 4300 (Zwalczanie narkomanii):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
851-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28 011,21 ogółem, w tym:
§ 4190 (nagrody konkursowe) 6 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 20 011,21 zł
§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 2 000,00 zł
 
851-85195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18 000,00 zł  ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 7 200,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 257,84 zł
§ 4120 (składki na FP) 176,40 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 9 365,76 zł
 
852-85205 § 4300 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
852-85214 § 3110 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne          i rentowe):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 200,00 zł (świadczenia społeczne)
 
  
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 339,03 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 3 877,33 zł
§ 4019 (wynagrodzenia osobowe) 417,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 667,68 zł
§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 71,81 zł
§ 4120 (składki na FP) 94,99 zł
§ 4129 (składki na FP) 10,22 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 1 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 000,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (§ 4440 odpis na ZFŚS)
 
852-85228 § 4170 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 200,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)
 
852-85230 § 3110 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (świadczenia społeczne)
 
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 200,00 zł z § 4309 (zakup usług pozostałych do § 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na realizacje projektu                   pn.: „ Kujawsko - Pomorska Teleopieka”
 
854-85401 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 100,00 zł (§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 840,80 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych) 1,30 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 339,50 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 100,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 400,00 zł
 
855-85502 (Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 500,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 2 000,00 zł
 
900-90004 § 4210 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia - FS Czemlewo)
 
900-90013 § 2310 (Schroniska dla zwierząt):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zmniejszenie dotacji celowej na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy)
 
900-90095 (Pozostała działalność):
– dokonuje się zwiększenia wydatków kwotę 11 400,00 (§ 4220 zakup karmy dla bezdomnych zwierząt)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 400,00 zł (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia)
 
 
921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34 356,94 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (wykonanie mebli kuchennych przeznaczonych do świetlicy wiejskiej w Czemlewie - FS Czemlewo 6 556,94; środki Urzędu Gminy 3 300,00 zł)
§ 6050 następujące zadania inwestycyjne:
 -„Montaż chłodni w pomieszczeniu zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Otowice” – FS Otowice 10 000,00 zł środki Urzędu Gminy 6 000,00 zł
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki” – FS Borki 8 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) FS Otowice 10 000,00 zł
§ 2480 (dotacja podmiotowa GOKIS w Dąbrowie Chełmińskiej) 2 500,00 zł
 
921-92195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 574,28 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia - FS Nowy Dwór 1 874,28 zł, FS Strzyżawa                  700,00 zł)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 901,22 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia – FS Czemlewo) 1 026,94 zł
§ 4220 (zakup środków żywności –FS Czemlewo 1 500,00 zł FS Nowy Dwór 1 574,28 zł)
§ 4300 (zakup usług pozostałych – FS Czemlewo 1 500,00 zł, FS Nowy Dwór 2 300,00 zł)
 
926-92601 (Obiekty sportowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 700,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia FS Strzyżawa) 700,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 000,00 zł.
 
926-92695 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych     - FS Nowy Dwór)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 530,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych    - FS Czemlewo).
 
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, otrzymanego pisma, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.

Załącznik nr 1.pdf (78kB) pdf
Załącznik 2.pdf (277kB) pdf
Załącznik nr 3.pdf (270kB) pdf
Załącznik nr 4.pdf (139kB) pdf
Załącznik nr 5.pdf (209kB) pdf
Załącznik 10.pdf (296kB) pdf
Załącznik 12.pdf (456kB) pdf
Załącznik nr 13.pdf (211kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4773 z dnia 2021-10-01

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (13 października 2021, 09:17:52)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (13 października 2021, 09:21:59)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 120