Uchwała nr XXXIV.322.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 22 września 2021zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV.322.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 22 września 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535) uchwala się, co następuje:       § 1. W uchwale Nr XXIV.241.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031  wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 r. zmienionej Uchwałą Nr XXVI.253.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.255.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  3 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.270.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  24 marca 2021 r., Uchwała Nr XXIX.273.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI.287.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 maja 2021 r., Uchwałą nr XXXII.302.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  23 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII.308.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  4 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
      
Uzasadnienie:
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest korektą następujących przedsięwzięć:
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo”. Łączne nakłady finansowe 77 000,00 zł (w 2021 r. 62 000,00 zł);
- „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt”. Łączne nakłady finansowe 88 000,00 zł (w 2021 r. 58 000,00 zł).
 
W WPF dokonano zmiany kwot dochodów  i wydatków oraz przychodów wynikających z Uchwały Nr XXXIV.323.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.

Załącznik 1.pdf (107kB) pdf
Załącznik 2.pdf (205kB) pdf
Załącznik 7.pdf (133kB) pdf
Załącznik nr 6.pdf (97kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (8 października 2021, 13:56:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91