Uchwała nr XXXIV.321.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 22 września 2021w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 441/4 stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz 2021 r. poz. 11, 234, 1551 i 1561) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV.321.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 22 września 2021


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 441/4 stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz 2021 r. poz. 11, 234, 1551 i 1561) uchwala się, co następuje:


     § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 441/4, o powierzchni 0,0141 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00069964/3, stanowiącą własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
      § 2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej wymienionej w §1 nastąpi w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości przeznaczonej na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, oznaczonej numerem ewidencyjnym 231/49 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, stanowiącej własność osoby fizycznej.  

 
   § 3. Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zbycia nieruchomości, o której mowa w §1.

 
   § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
    § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
    § 6. Uchwała  podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy miedzy innymi podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad zbywania nieruchomości.
Jak stanowi art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej między innymi, gdy jest przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Działka Nr 441/4 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska jest działką usytuowaną przy wymienionej w §2 uchwały działce będącej własnością osoby fizycznej. Jest to teren przewidziany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Nieruchomość nie może być samodzielnie zagospodarowana ze względu na niewielki rozmiar.

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (8 października 2021, 13:50:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85