Uchwała nr XXXIV.320.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 22 września 2021w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 201/21, obręb Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz 2021 r. poz. 11, 234, 1551 i 1561) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV.320.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 22 września 2021


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 201/21, obręb Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz 2021 r. poz. 11, 234, 1551 i 1561) uchwala się, co następuje:


    § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 201/21, o powierzchni 0,1213 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00064727/5, stanowiącą własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
     § 2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej wymienionej w §1 nastąpi w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości o funkcji zabudowa usługowa z funkcją uzupełniającą zabudowa mieszkaniowa, oznaczonej numerem ewidencyjnym 201/33 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, stanowiącej własność osób fizycznych.
 
    § 3. Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zbycia nieruchomości, o której mowa w §1.
 
    § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
    § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
    § 6. Uchwała  podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
  
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy miedzy innymi podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad zbywania nieruchomości.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej między innymi, gdy jest ona przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Działka Nr 201/21 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska jest działką drogową usytuowaną przy wskazanej w §2 uchwały działce oraz działce Nr 201/36, będącymi własnością osób fizycznych.  Jest to teren wpisany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren z przeznaczeniem  pod drogę dojazdową. Nieruchomość stanowi dojazd jedynie do ww. działek. W uchwalonym przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano możliwość zmiany przeznaczenia funkcji działki o nr 201/21.

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (8 października 2021, 13:28:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81